Hög frekvens lungproblem vid operation och covid-19

Hög frekvens lungproblem vid operation av covid-19-patienter

I en internationell kohortstudie analyserades utgången för patienter som behövde operation av något slag under pågående eller genomgången sars-cov-2-infektion. Författarna drar slutsatsen att lungkomplikationer är vanliga hos patienter med perioperativ sars-cov-2-infektion.

Det nya vaccinationsregistret ger forskningsdata av god kvalitet

Det nya vaccinationsregistret ger forskningsdata av god kvalitet

Det svenska vaccinationsregistret som etablerades 2013 har ett högt deltagande bland BVC-enheter och ger värdefull data för forskningsändamål.

Risken för kolorektalcancer efter DT-verifierad akut divertikulit

Risken för kolorektalcancer efter DT-verifierad akut divertikulit

En studie, där 7 423 patienter akutinlagda för divertikulit inkluderades, visar en ökad risk att diagnostiseras med kolorektalcancer inom ett år efter diagnos av DT-verifierad akut divertikulit.

Stor variation i resultat när olika forskare analyserade samma data

Stor variation i resultat när olika forskare analyserade samma data

När 70 olika forskargrupper analyserade samma data från ett experiment med funktionell magnetkamerateknik och fick samma hypoteser att undersöka, valdes olika strategier och slutsatserna varierade mycket.

Sänkt livskvalitet hos många fem år efter kolorektalcanceroperation

Sänkt livskvalitet hos många fem år efter kolorektalcanceringrepp

Cirka en tredjedel av patienter som har opererats för kolorektalcancer rapporterar sänkt livskvalitet fem år efter operationen, trots att cancern är botad.

Nya studier om skolstängningars effekt för att begränsa smittspridning

Nya studier om skolstängningars effekt för att begränsa smitta

Kunskapsläget gällande smittspridning i skolor och effekten av skolstängningar är fortfarande begränsat. Mer och mer data tyder dock på att barnens roll i smittspridningen av covid-19 är begränsad.(1 kommentar)

Picornavirusantigen hittat i hjärnan vid Alzheimers sjukdom

Picornavirusantigen hittat i hjärnan vid Alzheimers sjukdom

Hos 18 av 18 undersökta patienter med Alzheimers sjukdom hittades fynd av picornavirusantigen.

Värderingssystem för EQ-5D-5L finns nu med svenska data

Värderingssystem för EQ-5D-5L nu med svenska data

Livskvalitetsinstrumentet EQ-5D-5L beskriver hälsan i 5 dimensioner och 5 allvarlighetsgrader. Under lång tid har det brittiska hypotetiska värderingssystemet varit det mest använda i Sverige, men nu har svenska erfarenhetsbaserade värderingssystem för EQ-5D-5L tagits fram.

Förlängd gångförmåga vid Duchennes muskeldystrofi

Duchennes muskeldystrofi – ataluren förlängde gångförmåga

En studie av långtidseffekten av Translarna (ataluren) för behandling av Duchennes muskeldystrofi visar att läkemedlet fördröjer mediantiden till förlust av självständig gångförmåga med 3,5 år.

Fler behandlas för lokalt avancerad prostatacancer

Allt fler behandlas för lokalt avancerad prostatacancer och allt färre dör

En studie visar att en del av minskningen av död i prostatacancer bland män med lokalt avancerad prostatacancer förklaras av en ökad användning av radikalbehandling. Samma studie visar också att svenska urologer och onkologer överlag följer rekommendationer i vårdprogram för prostatacancer.

Risk för återfall vid rektalcancer beror på resektionsmarginal

Risk för lokalt återfall vid rektalcancer är beroende av resektionsmarginal

Risken för lokalrecidiv vid rektalcancer är beroende på cirkumferent resektionsmarginal. Det visar en populationsstudie med patientdata från Svenska kolorektalcancerregistret.

Rivaroxaban minskar kardiovaskulära komplikationer efter revaskularisering

Rivaroxaban minskar komplikationer efter revaskularisering

Rivaroxaban minskar kardiovaskulära komplikationer efter revaskularisering vid benartärsjukdom. Det visar VOYAGER-studien, där 6 564 patienter ingick.

Effektiv behandling via app för patienter med artros

Effektiv långvarig behandling via app för patienter med artros

Patienter med artros fick träna med ett digitalt behandlingsprogram via en mobilapp, och efter 6 månader halverades patienternas ledrelaterade smärta, och den fysiska funktionen ökade med nära 50 procent.

Exponering för rök och damm ökar risken för pneumokockpneumoni

Rök och damm i jobbet ökar risk för pneumokockpneumoni

En svensk studie stärker evidensen för ett samband mellan yrkesmässig exponering för rök och damm, och insjuknande i pneumokockpneumoni. (1 kommentar)

Vakuumbehandling av konfliktrelaterade extremitetssår förbättrade inte kliniskt utfall

Vakuumbehandling av sår ledde inte till ett bättre kliniskt utfall

Vakuumassisterad sårbehandling förbättrade inte det kliniska utfallet hos patienter med akuta konfliktrelaterade extremitetsskador. Det visar en randomiserad kontrollerad prövning gjord på två civila sjukhus i Jordanien och Irak.

Lika bra med öppen teknik vid brustet bukaortaaneurysm

Lika bra överlevnad med öppen teknik vid brustet bukaortaaneurysm

I ett landsövergripande svenskt registermaterial av alla patienter som opererats under 2013–2015 för brustet bukaortaaneurysm kunde ingen överlevnadsfördel påvisas för endovaskulär jämfört med öppen teknik.

Skillnader i behandling och subtyper av bipolär sjukdom

Skillnader i behandling och subtyper av bipolär sjukdom

I en avhandling med fem delarbeten från Göteborgs universitet användes data från kvalitetsregistret Bipolär för att undersöka skillnader mellan de två viktigaste undergrupperna av bipolär sjukdom, typ 1 och typ 2. Man fann bland annat tydliga fenomenologiska skillnader som inte kan förklaras av de diagnostiska kriterierna.(5 kommentar)

PCSK9-hämning minskar kärlsjukdomsrisk hos äldre

PCSK9-hämning minskar risk för kärlsjukdom hos äldre

Nyligen rapporterades effekten av PCSK9-hämmaren alirocumab på äldre patienter, som deltog i ODYSSEY OUTCOMES-studien. Nästan 19 000 patienter med genomgånget akut koronart syndrom som intog maximal dos av statin ingick i studien. I behandlingsgruppen sjönk LDL-kolesterol och relativ risk för ischemiska händelser likartat över hela åldersskalan.(2 kommentar)

Förbättrad följsamhet till behandlingsprotokoll i Tanzania

Förbättrad följsamhet till behandlingsprotokoll i Tanzania

I en uppföljande studie fann man en förbättrad följsamhet till behandlingsprotokoll vid avvikande vitalparametrar två år efter implementering på en intensivvårdsavdelning i Tanzania.

Covid-19 hos barn – initiala lärdomar från Kina

Covid-19 hos barn – initiala lärdomar rapporteras från Kina

I en studie från Kina har man sammanställt data om alla barn (ålder 0–18 år) som rapporterats in till kinesiska smittskyddsinstitutet under perioden 16 januari till 8 februari. (3 kommentar)