Strikta riktlinjer för kirurgi vid covid-19 i Storbritannien

Covid-19 – strikta riktlinjer för kirurgi i Storbritannien

Sjukvårdspersonal som vårdar och opererar patienter med covid-19 är i en särskild riskzon. Läkarförbundet, specialitetsföreningarna och landets verksamhetschefer måste agera för att skydda patienter och personal, skriver Jörgen Rutegård.

Hepatit C-behandling bör kunna erbjudas av fler vårdgivare

Hepatit C-behandling bör kunna erbjudas av fler vårdgivare

En allt större andel av patienterna med hepatit C nås inte av infektionssjukvården. Fler vårdinrättningar och behandlingshem bör därför kunna erbjuda behandling, skriver Simon Larsson.

Sjukskrivning är en del av medicinsk vård och behandling

Sjukskrivning är en del av en medicinsk behandling

Beslut om sjukskrivning är en del av vård och behandling. De första månadernas sjukskrivning ska därför inte kunna ifrågasättas av Försäkringskassan. Företagshälsovården bör återupprättas och tillgången till arbetsmiljökompetens för yrkesinriktad rehabilitering bör utvecklas, skriver Margaretha Lööf-Johanson. (3 kommentar)

Viktigt med verktyg mot moralisk stress under och efter covid-19

Viktigt med verktyg mot moralisk stress under och efter covid-19

Svåra medicinska beslut och prioriteringar riskerar att ge hög grad av moralisk stress hos vårdpersonalen. För att stärka ett hållbart arbetsliv i en hållbar sjukvård krävs väl utarbetade organisatoriska rutiner och individorienterade insatser, anser Walter Osika och medförfattare.(2 kommentar)

Läkarstudenter drabbas hårt vid brist på VFU-platser

Läkarstudenter drabbas hårt vid brist på VFU-platser

Läkarstudenter måste få förutsättningar att genomföra terminens kurser, skriver Liberala studenter riks och Skåne. I pandemins spår har lärosäten fått svårt att erbjuda VFU-platser, och vissa regioner har planer på att temporärt stänga ner VFU. 

Vårdpersonal måste få tid till sömn och återhämtning

Personalen måste få tid till sömn

Tid för sömn och återhämtning är av avgörande betydelse för att vårdpersonal som riskerar att smittas av olika patogener i arbetet ska kunna bygga upp ett fullgott immunförsvar, skriver Jonathan Cedernaes.

Tillförlitlig information grunden för åtgärder under pandemi

Regional information grunden för åtgärder under pandemi

Tillförlitlig pandemiinformation är en grund för sjukvårdens kapacitet att begränsa konsekvenserna av covid-19. Region Östergötland har i samarbete med Linköpings universitet utvecklat en infrastruktur som nu används för simuleringar, nulägesöversikter och regionala korttidsprognoser av vårdbelastning under covid-19-pandemin, skriver Toomas Timpka och medförfattare.

Aerosoler i luften kan vara en smittväg vid svår influensa

Aerosoler kan vara en smittväg vid svår influensa

Personal som vårdar patienter med covid-19-infektion där risken är stor att luften innehåller höga halter av infektiös aerosol ska ha tillgång till andningsskydd av typen N95. Det bör åligga huvudmännen att lägga alla resurser på att tillgodose tillgången, skriver Sven Erik Lundin.(6 kommentar)

Socialstyrelsen delar bilden av plattform för prioriteringar

Socialstyrelsen delar bilden av den etiska plattformen

Vi välkomnar synpunkter som förs fram i ett debattinlägg i Läkartidningen och vill lugna författarna med att Socialstyrelsen delar deras bild av den etiska plattformen för prioriteringars ställning i svensk lagstiftning, skriver Thomas Lindén och Lars Sandman.(1 kommentar)

Myndigheten bör fundera på att uppdatera prognos

Utfallet avviker från myndighetens prognos

Andreas Palm skriver i ett debattinlägg i LT att Folkhälsomyndigheten underskattar det ökade behovet av vårdplatser i samband med covid-19-pandemin. Motsvarande myndigheter i Danmark och Norge räknar med ett mer aggressivt förlopp, skriver Mattias Haglund och Tom Gyllenhammar.(2 kommentar)

Nya principer för prioriteringar av intensivvård ifrågasätts

Principer för prioriteringar av intensivvård ifrågasätts

Författarna ifrågasätter Socialstyrelsens nya principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden. Flera definitioner i Socialstyrelsens nya riktlinjer anses inte vara i linje med prioriteringsplattformen.(14 kommentar)

Rysk roulette med unga kvinnors sexuella hälsa

Rysk roulette med unga kvinnors sexuella hälsa

Kan författarna rakryggat säga att de avråder unga kvinnor från att behandla en diagnostiserad, men icke symtomgivande mykoplasmainfektion? Det undrar PG Larsson och Pasi Bauer i en kommentar till ett debattinlägg i LT av Peter Nolskog och medförfattare.(3 kommentar)

Vårdresurserna kan inte fördelas till dem som skriker högst

Resurserna kan inte fördelas till dem som skriker högst

I en katastrof är det en central princip att ha så hög kompetens som möjligt längst fram. Vi som läkare har nu en möjlighet att visa vården och omvärlden att vi är ledare och förebilder, skriver Patrik Benjaminsson Nyberg.(5 kommentar)

Påverkan av covid-19 på svenska sjukhus underskattas av myndigheten

Myndigheten underskattar påverkan av covid-19 på svenska sjukhus

Folkhälsomyndighetens kamp mot covid-19 är oftast enastående, men myndighetens skattning av behovet av slutenvårdsplatser på grund av covid-19 bygger på delvis felaktiga och ofullständiga grunder, skriver Andreas Palm.(1 kommentar)

I kris leder vårdapparaten omorganisationen själv

I kris leder vårdapparaten omorganisationen på egen hand

Göran Härdelin när ett hopp om att den pågående coronaberedskapen ger en lärdom om att sjukvården bör sköta omorganisationer själv, utan inblandning av utomstående konsulter.(4 kommentar)

Kan hög pollenhalt bidra till allvarligare fall av covid-19?

Kan höga pollenhalter bidra till allvarligare fall av covid-19?

Data om antalet fall av covid-19 i olika länder och mortaliteten i sjukdomen kopplade till data om pollenhalter leder till slutsatsen att luftburet pollen har potential att öka mottagligheten för coronavirus och ge allvarligare covid-19-infektion. Det skriver Terje Lie och Åslög Dahl.

Bör inte död vara ett primärt utfallsmått i sepsisstudier?

Bör inte död vara ett primärt utfallsmått i sepsisstudier?

Vid akut och allvarlig sjukdom med snabbt förlopp kan död inte vara ett mindre viktigt utfall. En aktuell artikel riskerar att ge upphov till motstridiga tolkningar eftersom abstraktet ger en missvisande bild av studien, skriver Bo H Jonsson.(2 kommentar)

Försäkringskassan ska inte ompröva sina egna beslut

Försäkringskassan ska inte ompröva sina egna beslut

En från Försäkringskassan oberoende instans bör ompröva ärenden innan de eventuellt går vidare till domstol. Kostnaderna för systemet bör tas från Försäkringskassans anslag då kassan ju redan nu har kostnader för sin omprövningsmekanism, skriver Lars Jacobsson.(1 kommentar)

Onödig kritik mot halsflusstest

Det borde vara okontroversiellt att vårt självtest tas på ordination av vårdgivare och vi vill ta del av evidensen för att detta förfarande är sämre än dagens utfall i SLL:s primärvård. Det skriver företrädare för Dynamic Code i denna replik på ett debattinlägg i LT av Malin André och medförfattare.(2 kommentar)

Självtest för streptokocker följer inte nationella rekommendationer

Självtest för streptokocker följer inte nationella rekommendationer

Företaget Dynamic Code har nyligen lanserat ett självtest för streptokocker vid halsont. Företaget påstår att detta är helt i linje med Centorkriterierna. Det är fel. Nationella riktlinjer bör följas för att vården ska bli patientsäker och jämlik, skriver Malin André och medförfattare.

1 2 3 88