Vi är ett antal kliniskt verksamma läkare som efter Maciej Zarembas artikelserie i DN kände att det är dags att vi som profession nu formulerar oss gemensamt och kritiserar dagens system och de konsekvenser som systemet medför. Vi vill skapa debatt i sjukvårdsfrågan och vi vill att läkare ska vara delaktiga som profession och ta initiativet. Vi är måna om att läkaruppropet blir så brett som möjligt, och att samtliga läkare, oavsett specialitet, landsting och arbetsgivare etc, deltar.

Dagens sjukvårdssystem är under diskussion på många håll i samhället. Flertalet kollegor har skrivit debattartiklar i medierna där viktiga problem synliggjorts. Vi är många inom kåren som är oroade över utvecklingen och är kritiska till dagens situation. Det är dags att vi som profession formulerar vår oro och skapar en gemensam röst för en bättre sjukvård! Vi har ett ansvar att som läkare protestera när våra yrkesetiska regler står på spel och när patienten riskerar att drabbas.

Låt oss ta detta ansvar!

»Läkaruppropet«

Vi är oroliga för dig som behöver sjukvård i Sverige i dag!

Vi är läkare som arbetar dagligen med patienter och vi vill nu berätta om vår vardag.  Den bild som politiker ger av dagens sjukvård överensstämmer inte med vår verklighet. I svensk sjukvård pågår ständigt så kallade förbättringsarbeten, men vi ser hur sjukvården ändå försämras till följd av ett system som i sig är felkonstruerat.

Svenska läkare spenderar minst tid i Europa på sina patienter. Det beror delvis på att vårt sjukvårdssystem är uppbyggt på ekonomi och produktion i stället för på patientens behov. För att redovisa vår produktivitet åläggs vi en enorm administrativ börda som tar tid från våra patienter.

Ett system som fokuserar på produktion står ofta i motsättning till patientens bästa. Patienten är inte en produkt såsom vilken som helst på en marknad. I dagens system förutsätts patienten agera som en bricka enligt ett förutbestämt mönster. I realiteten är patienten komplex och passar därmed inte in i dagens system. Den produktionsstyrda vården sätter vår yrkesetik på spel. Enligt läkaretiken ska behovs- och människovärdesprincipen alltid gå först. I dagens system styr kostnadseffektivitetsprincipen. Vi ser de faktiska konsekvenserna av detta.

Där politiker jublar över ökat antal sjukvårdsbesök ser vi hur kvaliteten försämras. Där politiker gläds över kapade vårdköer ser vi undanträngning av kroniskt sjuka till förmån för patienter med lättare åkommor. Där politiker ställer krav på kortare handläggningstider på akutmottagningarna ser vi hur patientsäkerheten hotas. Där politiker ser rationaliseringar, ser vi brist på vårdplatser och måste ägna en stor del av vår arbetstid till att leta sängar till patienter, eller skicka hem sjuka i brist på platser. Där politiker uppfattar kortade vårdtider som effektivisering oroas vi över ökat antal återinläggningar och komplikationer. 

Vi vill, liksom politikerna, ha en kostnadseffektiv sjukvård. Men vi tror att dagens system är kontraproduktivt och snarare skapar större kostnader och sämre resultat. Vi är allvarligt oroade över dagens sjukvård. Vi har hittills gjort vårt yttersta inom de villkor som råder, men nu är det dags att ändra villkoren.

Vi vill ha en sjukvård som styrs utifrån patientens behov. 

Vi vill ha en sjukvård där vi får agera utifrån vår professionalitet.

Vi vill ägna oss åt det vi är utbildade för; att vara goda doktorer som tar hand om patienter på ett kunnigt, etiskt och empatiskt sätt.

Låt oss få detta utrymme!

Skriv under Läkaruppropet på:

http://upprop.nu/VVGV