Clas Sjöberg presenterade i Läkartidningen 46/2013 (sidan 2066) fyra fall av amnesi och rattfylleri efter kombination av alkohol och psykofarmaka. I två av fallen rörde det sig om enbart zolpidem. I ett fall gällde det både en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI-preparat), sertralin, och zolpidem. I det fjärde fallet handlade det om ett SSRI-preparat, citalopram, samt hydroxizin och zolpidem.

Det kan för förståelsen av dessa fenomen vara värt att notera att kombinationen alkohol, även i måttlig mängd, och SSRI-preparat har beskrivits kunna leda till patologiskt rus med hämningsförlust vad gäller sexuella och aggressiva impulser och med åtföljande minnesförlust. I en fallserie om 40 fall noterades tolv fall av allvarliga psykiska biverkningar (12 mord, självmord, oönskat sexuellt beteende och andra genanta händelser) [1]. Problematiken har ytterligare belysts i två artiklar [2, 3].

Sammanfattningsvis föranleder Clas Sjöbergs debattinlägg oro för patologiskt rus även vid användning av SSRI-preparat tillsammans med alkohol.