Peter Gunvén skriver att vi »bestämt avråder från rektalpalpation som rutin vid … akuta buksymtom«. Men vi uttrycker oss inte riktigt så. I artikeln konstaterar vi att det som är publicerat gällande värdet av rektalpalpation (PR) vid akut buk håller låg vetenskaplig kvalitet, och att de data som finns talar emot värdet av rutinmässig PR.

Fallet från IVO som Gunvén tar upp är intressant, och inget unikum. Vi påpekar emellertid tydligt i artikeln att det finns fall och tillstånd där PR är viktigt och bör göras. Man måste bara komma ihåg att PR också kan leda till fel diagnos, tar tid och är obehaglig för patienten. Vi är även tydliga med att rektalpalpation är viktigt i utbildningen av yngre kollegor.

Gunvén misstänker att vårt urval av litteratur varit för snävt och att artiklar gällande sjukdomar i bäckenorganen kan ha missats. Vi menar att urvalet var extensivt och tror att det täckte in alla viktiga och vanliga akuta bukåkommor. Vi tar mer än gärna del av publikationer som Gunvén kan presentera som stöd för en annan uppfattning än vår.

En större och indirekt poäng med artikeln är att peka på vikten av att kritiskt granska vad vi gör i sjukvården och att rensa ut undersökningar och handläggningsrutiner där evidensen talar emot en nytta. Det är kanske lika viktigt som att införa nya metoder. Doktorns professionella omdöme kommer att vara centralt under överskådlig tid, men vi bör i dagens sjukvård ha målet att så mycket som möjligt av det vi gör ska ha ett visat värde.

Läs kommentaren:
Rektalpalpera mera!