Jag förstår inte varför Paul Hjemdahl är så upprörd att han i sin artikel i Läkartidningen 14/2014 (sidorna 596-7) förfaller till personangrepp i stället för att föra en saklig diskussion. Min kommentar i Läkartidningen (LT 14/2014, sidorna 604-5) hade följande bakgrund och målsättning:

  • I samband med att de amerikanska riktlinjerna publicerades uppstod diskussioner och förvirring, och min målsättning var att jämföra de olika riktlinjernas praktiska konsekvenser. Jag förde ingen diskussion om vad som var rätt eller fel utan argumenterade bara för att alla olika riktlinjer understryker vikten av en aktiv statinbehandling.
  • Jag kunde också konstatera att riktlinjerna i Stockholm är mera återhållsamma, vilket Paul Hjemdahl håller med om. Paul Hjemdahl har sedan länge argumenterat för en mera återhållsam dosering av statiner och har säkert goda grunder för detta.
  • Jag tog i min artikel inte ställning, och inte heller diskuterade jag någon bakgrundsdokumentation. Min konklusion då och nu är att det är betydelsefullt att patienter får statiner i adekvat dos. Vilket som är adekvat dos kan vi gärna diskutera.
  • I samband med att min artikel sändes in till Läkartidningen skickades den också till alla i den grupp som arbetar med Läkemedelsverkets riktlinjer (27 januari), även till Paul Hjemdahl. Det fanns alltså goda möjligheter att då komma med de principiella invändningarna.

Utformning av riktlinjer är ett stort ämne som behöver diskuteras vidare. En aspekt på att låta randomiserade studier helt styra, som Paul Hjemdahl förespråkar, är att nästan alla sådana studier är designade, finansierade, utförda och marknadsförda av läkemedelsindustrin. Industrin kommer därmed att få en nästan total kontroll av riktlinjers inriktning, om man inte tillåter sig en granskning och tolkning av data.

När man läser Paul Hjemdahls text får man lätt den felaktiga uppfattningen att vi har en avgörande åsiktsskillnad om statinbehandling. Som jag ser det är vi dock båda övertygade om statiners positiva effekt, och betydelsen av att patienter som behöver denna behandling verkligen erhåller den. Vad diskussionen rör är snarast hur statiner ska doseras, och om där finns åsiktsskillnader bör dessa inte överdrivas, så att det centrala budskapet försvinner.

Läs replik:

Riktlinjerna bör bli mer evidensbaserade