Hjärt-Lungfonden har under lång tid bedrivit en insamlingskampanj där man beskrivit nästa stora genombrott inom hjärtforskningen som är på väg. Ett enkelt blodprov på vårdcentralen kan snart visa om du kan få hjärtinfarkt eller inte, var budskapet först, vilket fick mig att reagera. Detta har sedan ändrats till det korrekta »visa om du löper risk att få hjärtsjukdom eller inte«.

Inget ont i denna kampanj. Hjärtforskningen behöver allt stöd den kan få. Riskbedömning är en betydande del av läkarens arbete, till skillnad från vid tiden för min legitimering (1964). Då låg betoningen fortfarande på att lindra, trösta och i bästa fall bota. I dag vill alltmer medvetna patienter få en mer detaljerad information om framtida hälsorisker. Tyvärr presenteras ofta riskbedömningen på ett missvisande sätt, som relativ riskreduktion, medan patienten (liksom de som spelar på Totospel) vill veta det verkliga oddset. Heartscore är ett verktyg som fått viss spridning, men det är ganska trubbigt. Jag undrar varför läkarna inte använder de andra instrument för förfinad riskbedömning som finns till förfogande. 

Det finns i dag en enkel metod som kan användas på alla vårdcentraler. Det är en förfinad typ av blodtrycksmätning med oscillometrisk teknik som medger analys av artärsystemets åldrande och funktion. Den vetenskapliga litteraturen om noninvasiv pulsvågsanalys har vuxit exponentiellt under 20 år och ger i dag underlag för riskbedömning utöver den som Heartscore erbjuder [1-3]. 

Problemet är att varken forskningseliten eller praktiker i Sverige har uppmärksammat metodiken tillräckligt. Jag har under 5–6 år regelbundet försökt sprida information om detta område [4], men kan tyvärr inte se att insikten om den praktiska nyttan av artärstyvhet och pulsvågsförstärkning (som ger ett mått på endotelfunktionen) nått ut till andra än i huvudsak alternativmedicinare. Det måste vara genant för läkarkåren att patienter som upptäckt metodiken finner att skolmedicinarna inte ens känner till dess existens. 

Jag vill uppmana dem som har en framträdande roll inom hjärtforskningen i Sverige att verka för att den noninvasiva pulsvågsanalysen kommer till praktisk användning där den hör hemma: i den allmänna primärvården och i hjärtspecialistvården.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Författaren är vetenskaplig rådgivare till företaget Sangrale Medical, Stockholm.