Att utbilda en redan färdigutbildad specialist ytterligare för att skapa spetskompetens är nödvändigt för vården av vuxna med medfödda hjärtfel, GUCH (grown-up congenital heart disease), liksom för andra högspecialiserade verksamheter. I dag finns 30 000–35 000 vuxna GUCH-patienter i Sverige, varav cirka 3 500 har avancerad sjukdom. Antalet ökar och med det behovet av »GUCH-ologer«, kardiologer med fördjupning inom GUCH. Internationella kriterier för klinisk GUCH-specialisering finns [1].

Vården av vuxna med medfödda hjärtfel är uppbyggd kring regionala GUCH-enheter och länssjukhus med GUCH-mottagningar. Patienterna är unga, studerar, har hög rörlighet och flyttar ofta. Totalt beräknas vården behöva 15–20 nya »GUCH-ologer«. Det stora utbildningsbehovet påverkar framför allt de regionala enheterna.

GUCH-centrum vid medicinkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg, behövde en yngre kollega med komplett GUCH-specialisering med tanke på det ökande patientantalet och åldersprofilen på enhetens läkare. Vi sökte en person som redan var specialist men som kunde lägga tid på utbildningsplaceringar. Huvudmannen insåg behovet och tog på sig kostnaden eftersom verksamheten uppfattades som prioriterad och en profilverksamhet för kliniken. Här intill (se faktaruta) beskrivs utbildningen.

Europeiska kardiologföreningen har föreslagit en 2-årig fördjupningsutbildning i avancerad hjärtsvikt för specialister i kardiologi [2]. I utbildningen ingår en post-graduate-kurs (8 moduler på vardera 2,5 dagar). Totalt ingår 160 timmar formaliserad utbildning och 140 timmar egenstudier.

Specialister med intresse för ytterligare specialisering kan ha svårt hitta rimligt tjänstgöringsutrymme och resurser för extern utbildning. Att utbilda fördjupade specialister efter ST kan bli en stor ekonomisk och utbildningsmässig belastning på en klinik. Inom fältet medfödda hjärtfel vet vi att en högre och mer specialiserad omhändertagandenivå är förenad med lägre dödlighet och sjuklighet [3].

Kontinuerlig vidareutbildning för specialister har hittills till stor del finansierats av läkemedels- och medicinteknisk industri, en möjlighet som försvinner. Vi föreslår att man efter erhållen specialistkompetens får en individuell fördjupad utbildningsplan med ett tydligt syfte och klar linje i tjänstgöringen under 2–3 år.

För att undvika överutbildning och att enskilda enheter belastas orimligt ser vi ett behov av nationellt koordinerade, utlysta och finansierade tjänster när det gäller den mest avancerade högspecialiserade utbildningen. Tjänsterna bör utlysas i nationell – kanske till och med internationell – konkurrens, vilket skulle stärka svensk sjukvård.

Erfarenheter av »GUCH-fortbildning« 2011–2013

Mitt intressere av ytterligare fördjupning inom GUCH ledde till en utbildningsplan med placeringar inom barnkardiologi, bilddiagnostik, intervention samt forskning.

GUCH-mottagning. Kärnan i GUCH-verksamheten är mottagningen där patienten träffar en läkare och en sjuksköterska vid ett besök. Detta gör att vi kan följa patienten från överföringsmottagning från barnkliniken eller remiss, till mottagningsbesök med kardiellt ultraljud, kompletterande utredning, presentation på toraxkonferens, besked till patienten, operation/intervention och uppföljning.

Bilddiagnostik. Utbildning i DT och MR integrerades i den kliniska tjänstgöringen. I utvalda fall deltog jag i granskning tillsammans med ansvarig radiolog.

Barnkardiologi. Två månader var jag på barnkardiologen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Jag deltog i ett 10-tal barnhjärtkateteriseringar och interventioner samt auskulterade vid toraxoperation och barn-IVA.

Diagnostisk kateterisering och intervention. Förberedelserna med konferensdiskussion, genomgång av bildmaterial, inläsning och inskrivning var mycket lärorika. Genomförandet har tränats steg för steg med handledning samt utbildning i simulator och på gris. Jag deltog vid kateteriseringar, avancerade barnhjärtkateteriseringar, genomförde under handledning slutningar av öppetstående foramen ovale eller förmaksseptumdefekt, och utförde diagnostiska kateteriseringar och koronarangiografier.

Forskning. Cirka 25 procent av min tid var externt finansierad forskningstid med ALF-LUA-medel och stöd från Hjärt-lungfonden. Mitt avhandlingsarbete handlar om homograft eller perkutan stentklaff vid utflödesproblem från högerkammaren – långtidsresultat och markörer för tidig dysfunktion.

Kurser. Den kliniska utbildningen omfattade 5 kurser om 1–5 dagar. Forskarutbildningskurserna omfattade 30 högskolepoäng. Jag deltog även i 5 vetenskapliga möten.

Kristofer Skoglund