Budskapet i den rapport som nykterhetsföreningen IOGT-NTO tillsammans med Svenska Läkaresällskapet beställt är att även ett glas vin om dagen är farligt för hälsan [1]. Ska cirka 90 procent av svenska folket som tar ett glas vin nu få dåligt samvete?

I motsats till rapportförfattarna visar systematiska kunskapsöversikter att det finns vetenskapligt stöd för att en måttlig konsumtion av alkohol i medelåldern minskar riskerna för hjärt–kärlsjukdomar och för tidig död.

Vi vill diskutera några punkter i den rapport som tagits fram av några alkoholforskare på uppdrag av IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet.

Rapportförfattarna säger att resultaten från observationsstudier att personer som dricker måttligt med alkohol har lägre risk att drabbas av sjukdom och för tidig död, kan bero på andra faktorer än alkoholkonsumtionen. Visst är det så, och observationsstudier är osäkrare än randomiserade studier där man slumpar ut vem som får ett visst läkemedel. Det är dock av naturliga skäl inte lika enkelt att slumpa vem som ska avstå, dricka lite eller mycket alkohol. Men i väl utförda observationsstudier kan man ta hänsyn till andra tänkbara förklaringar.  

Rapportförfattarna säger att observationsstudier generellt inte räcker för att visa på orsakssamband. Eftersom sambandet med rökning enbart har visats med observationsstudier kan man fundera på om författarna då anser att rökning inte orsakar sjukdom och för tidig död. En annan konsekvens av deras bristande tilltro till observationsstudier är att vi då inte kan lita på studier som visat risker med hög alkoholkonsumtion.

Vi är övertygade om att väl utförda observationsstudier med stor sannolikhet kan visa på orsakssamband. Rökning orsakar sjukdomar och förkortar livet. Att hög alkoholkonsumtion är mycket skadlig för hälsan och orsakar en mängd sociala problem är odiskutabelt. Att ifrågasätta alla vetenskapliga observationsstudier som visar på att en måttlig alkoholkonsumtion i medelåldern minskar riskerna för hjärt–kärlsjukdomar och diabetes är däremot att förvirra allmänheten och minska förtroendet för forskning.

Rapporten har inte systematiskt sökt all litteratur över forskning kring måttlig konsumtion av alkohol, vilket är ett grundläggande villkor när SBU, Cochrane och andra utvärderingsinstitut runt om i världen försöker besvara en fråga. Att välja ett subjektivt urval av referenser som argument för sin uppfattning är inte tillräckligt.

SBU har gjort en systematisk översikt som tagit upp alkohol och dess inverkan på hälsan hos personer med diabetes [2]. Det fanns vetenskapligt stöd för att personer med diabetes som dricker måttligt löper lägre risk att insjukna eller avlida i hjärt–kärlsjukdom än de som inte konsumerar alkohol och att de även har lägre risk att dö oavsett orsak. Riskerna halverades såväl för att få hjärtinfarkt som att dö i andra orsaker.

Systematiska översikter där befolkningen i stort varit inkluderad har relativt entydigt också kommit till slutsatsen att måttlig konsumtion av alkohol minskar riskerna för hjärt–kärlsjukdomar och för tidig död [3-5].

Rapporten tar upp exempel på felslut som att östrogenbehandling och vitaminer enligt observationsstudier skulle skydda mot hjärt–kärlsjukdomar, vilket senare i randomiserade studier inte visade sig vara riktigt. Ja, det är sant, men det berodde på att observationsstudierna inte tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer. Observationsstudier som tagit hänsyn till dessa socioekonomiska skillnader hade dragit rätt slutsats om både östrogenbehandling och vitaminer [6, 7].

Det är intressant att notera att den berömde epidemiologen Richard Doll utsattes för samma kritik av sina studier om alkohol som nu framförs i IOGT-NTO:s och Läkaresällskapets rapport. Doll var den som först klargjorde sambanden mellan rökning och sjukdom på 1950-talet genom studier av brittiska läkare. Samma studier användes också för att titta på alkoholkonsumtion och sjukdom. Slutsatsen var att ett eller två glas vin per dag minskade risken för såväl hjärtsjukdomar som dödlighet i alla orsaker jämfört med att inte dricka alkohol [8]. Invändningarna var då som nu att det bland absolutisterna fanns personer som slutat dricka och att andra levnadsförhållanden (bland annat rökning) var knutna till alkoholbruket. Doll visade att sambandet kvarstod även om man i analyserna tog hänsyn till sådana skillnader [9, 10]. Eftersom det handlade om en relativt homogen grupp (brittiska läkare) föll kritiken om socioekonomiska skillnader.

I de systematiska översikterna har nästan alla stora studier kontrollerat för socioekonomi, till exempel utbildningsnivå, eller så har de inkluderat mycket homogena grupper som exempelvis hälso- och sjukvårdspersonal. Resultaten är samstämmiga och visar på minskade risker med måttlig alkoholkonsumtion även om undersökningsgrupperna och metodiken varierat runt om i världen.

Oberoendet i en rapport som beställts av en nykterhetsorganisation som IOGT-NTO kan diskuteras. Är syftet med rapporten att ge merparten av svenska folket dåligt samvete för att de tar ett glas vin? Vi förstår att författarna, IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet är oroliga för att personer i riskzonen för missbruk kan ta det som intäkt för att fortsätta dricka för mycket. Men vi måste säga som det är. 

Vad är vår slutsats? Det finns ganska övertygande vetenskapliga bevis för att måttlig alkoholkonsumtion minskar risk för hjärt–kärlsjukdom, diabetes och för tidig död. Det är diskutabelt att på relativt lösa grunder oroa folk för en måttlig alkoholkonsumtion i medelåldern. Att göra en rapport om vikten av att ungdomar inte börjar dricka för tidigt och för mycket hade varit mer angeläget.