Socialstyrelsen är medveten om att det kan vara svårt att fastställa en slutlig diagnos för ett akutbesök och då kanske framför allt vid ett akut besök som resulterar i en inskrivning i sluten vård. Som Jonas Lindeberg påpekar är patientens tillstånd i dessa fall ofta svårbedömt. Patientens tillstånd kan då i stället beskrivas med en symtomdiagnos. Socialstyrelsen har fastställt följande prioriteringsordning vid diagnoskodning av dessa tillstånd:

1. Diagnos ställs om det är möjligt
2. Symtomdiagnos enligt kapitel R i ICD-10 SE.
3. För de besök där punkt 1 och 2 inte är tillämpbara används koder ur kapitel Z i ICD-10 SE.

Att inrapporteringen sker är dock viktigt. Syftet med patientregistret är att följa hälsoutvecklingen i befolkningen, förbättra möjligheterna att förebygga och behandla sjukdomar samt att bidra till att hälso- och sjukvården utvecklas. För att kunna göra det krävs att vården beskrivs korrekt och då måste anledningen till besöket eller vårdtillfället dokumenteras.

Orsaken till vårdbesöket är till exempel värdefull kunskap då Socialstyrelsen analyserar väntetiderna på landets akutmottagningar. Det ger oss möjlighet att utvärdera vad som påverkar väntetiderna och uppmärksamma om det finns skillnader mellan olika landsting och befolkningsgrupper. Av detta skäl ska diagnoskod anges.

Mer information om uppgiftsskyldigheten samt frågor och svar kring inrapportering finns på Socialstyrelsens webbplats. 

Läs mer:
Patientregistret och problemet med att ändra diagnos