Sverige har ett av världens mest generösa studiemedelssystem för studier utomlands. Ungefär 34 000 utlandsstuderande hade studiemedel under 2014, varav nästan 3 300 var läkarstuderande. Riksdag och regering har nu beslutat om vissa förändringar av utlandsstudiemedlen. Ändringarna genomförs den 1 juli 2015. Syftet är att ännu fler ska få möjlighet att studera utomlands, även vid utbildningar med höga avgifter. Utgångspunkten är att valfriheten i studiemedelssystemet ska öka.

Ändringarna innebär bland annat att det i större utsträckning blir möjligt att själv välja hur man vill ta ut lån till sina undervisningsavgifter. Det lån som kan lämnas för undervisningsavgifter höjs något. Lånet räknas framledes upp i takt med kostnadsökningar, vilket hittills inte varit fallet. Med dessa förändringar blir det många gånger möjligt att finansiera studier även vid universitet med högre kostnader. Studiemedelsbeloppen blir också desamma som i Sverige, oavsett studieland. Samtidigt ska utlandsstuderande kunna komplettera med ett särskilt lån, som bara betalas ut till utlandsstuderande.

Sammantaget får de flesta som studerar utomlands ett högre studiemedelsbelopp än i dag. Det bör därmed bli lättare att finansiera studier utomlands. 2 650 läkarstuderande har i dag studiemedel i de tio länder där svenska studerande oftast läser till läkare. Enligt CSN:s beräkningar kommer alla dessa studerande att kunna få mer studiemedel än tidigare. För majoriteten ökar studiemedlen med minst 3 000 kronor per månad. Den totala summan som går att låna till undervisningsavgifter ökar också med omkring 18 000 kronor under hela utbildningstiden.

Enligt förarbetena till de nya reglerna ska studiemedel som utgångspunkt betalas ut månadsvis i förskott. De som studerar i Sverige får redan i dag sina studiemedel utbetalda på detta sätt. Studerande som har höga kostnader i början av sina studier ska dock kunna få studiemedel utbetalda på annat sätt. Den som behöver betala sina undervisningsavgifter i förskott ska därför kunna få lån för dessa avgifter utbetalda i förskott.

Regeringen har beslutat att CSN ska meddela föreskrifter om hur studiemedlen ska betalas ut vid utlandsstudier. Vi håller just nu på att arbeta fram ett förslag till sådana föreskrifter. I samband med detta kommer många andra frågor som rör utbetalning att tydliggöras. Vi planerar att skicka ut förslaget till föreskrifter på remiss under mars månad, vilket kommer att ge alla berörda möjlighet att lämna sina synpunkter.

CSN arbetar för att möjliggöra riksdagens och regeringens vilja, det vill säga att vi från den 1 juli ska få ett bättre och mer flexibelt studiemedelssystem som gör att ännu fler ska kunna studera utomlands.

Läs mer:
Ska utbildning utomlands bli en klassfråga?