Foto: Colourbox

Frågan om vilka droger som är farligast vid regelbunden användning är kontroversiell [1-3]. Än mer invecklat bli det om man jämför illegala droger med alkohol. Studier har gjorts över såväl sociala som psykologiska och fysiologiska riskfaktorer, men jämförelsen är komplicerad och olika författare har kommit fram till olika svar.

En kvalitativ litteraturstudie över alkohol- respektive cannabisrelaterade dödsfall bland unga gjordes som examensarbete på läkarprogrammet [4]. Syftet var att försöka fastställa om regelbunden användning av cannabis är farligare än regelbunden användning av alkohol med hänsyn till vad som händer upp till 30-årsåldern.

Dödsfallen definierades som alkoholrelaterade eller cannabisrelaterade. Relaterad dödlighet innefattar både direkta toxiska effekter av respektive drog och indirekta skador. I studien inkluderades dödsfall där cannabis konstaterats vid rättsmedicinsk obduktion och dödsfall med alkoholrelaterad diagnos i dödsorsaksbeviset hos ungdomar i åldrarna 16–29 år.

För att hitta personer i riskzonen relaterades dödsfallen till »betydande användning«, det vill säga de som antingen använt cannabis eller haft en intensiv konsumtion av alkohol någon gång den senaste månaden. Beräkningarna gjordes utifrån senaste möjliga statistik (data från 2012). Som statistisk signifikans angavs P < 0,05.

År 2012 påvisades droger i kroppen hos 523 personer vid rättsmedicinsk obduktion. 56 av dessa var positiva för cannabis [5], varav 22 (39 procent) i åldrarna 15–29 år. Data från Folkhälsomyndigheten visar att 2,3 procent av alla i åldersgruppen använder cannabis minst en gång i månaden [6]. Cirka 44 000 personer uppskattades ha brukat cannabis de senaste 30 dagarna. Det totala antalet 16–29-åringar 2012 var 1 741 855 [7]. Detta ger en mortalitet på cirka 0,5 promille (om alla dödsfall finns bland regelbundna användare).

Antalet alkoholrelaterade dödsfall var samma år 24 bland personer 16–29 år [5], och andelen som konsumerat alkohol minst en gång i månaden uppgavs till 47 procent (818 671 personer) [8]. Mortaliteten för alkoholrelaterad död beräknas till 0,028 promille.

Risken för cannabisrelaterad död jämfört med risken för alkoholrelaterad död i åldersgruppen var 0,50/0,029 = 17,24, det vill säga cirka 17 gånger högre (p < 0,001 i Pearson Chi square test). Räknar vi i stället med att alla som befinner sig i riskzonen för alkoholrelaterad död finns i gruppen som varit berusade minst två gånger i månaden (25 procent i åldrarna 16–29 år) blir mortaliteten 0,054 promille. Risken för alkoholrelaterad död blir då mindre och risken för cannabisrelaterad död cirka 9 gånger högre (p < 0,001).

De flesta alkoholrelaterade dödsfall inträffar bland 60–69-åringar medan skadeverkningarna av cannabis är tydligast bland 16–29-åringar. Denna studie är så vitt vi vet den första som relaterat antalet dödsfall i förhållande till antalet användare i samma åldersgrupp för att få ett mått på den relativa risken för död.

Beräkningarna av cannabisrelaterad död utgick från de fall där man påvisat cannabis vid rättsmedicinsk obduktion. Om vi räknat in alla med tungt missbruk med cannabis som sekundär drog (cirka 24 procent) hade vi fått ungefär dubbelt så höga tal. I en svensk studie baserad på data från Toxreg förekom cannabis bland flest narkotikarelaterade dödsfall hos ungdomar 15–24 år (nära 24 procent) [9]. Beräknar man antalet cannabisrelaterade dödsfall utifrån den procentsatsen ökar andelen betydligt. För att inte överskatta antalet cannabisrelaterade dödsfall uppskattas endast 11 procent av de narkotikarelaterade dödsfallen vara associerade med regelbunden cannabisanvändning. 

Både alkohol och cannabis är skadliga vid beroende och missbruk. Vid akut intoxikation kan de leda till ökad risk för trauma, akut psykos eller konfusion. Vid överdos av alkohol finns risk för medvetslöshet och död, särskilt i kombination med läkemedel eller andra droger. Vid akut psykos orsakad av cannabis finns en förhöjd risk för död [10]. En svensk studie från 2014 har påvisat ökad risk för död genom hopp från hög höjd, en erfarenhet som även gjorts i Colorado där cannabis legaliserades 2013 [11]. En annan studie har visat cirka 8 gånger ökad risk för självmord bland dem som använder cannabis så gott som dagligen [12].

I en studie från England av drogspecifika och drogrelaterade faktorer som ansågs skadliga för individen och närstående [1] rankades alkohol som en mer skadlig drog än cannabis. Studien har väckt stor uppmärksamhet och andra författare gör en annan bedömning [2]. Att jämföra olika drogers farlighet är komplicerat, och artiklar i ämnet kan räkna med kritik. Risken för död inom 10–15 år borde dock väga tyngre i värderingen av en drogs farlighet än sociala och psykologiska skadeverkningar.

Genom att beräkna förekomsten av cannabis bland narkotikarelaterade dödsfall och relatera detta till antalet användare kan vi visa att regelbunden användning av cannabis i unga år ökar risken att dö inom 15 år 10–20 gånger jämfört med regelbundet bruk av alkohol. Resultatet är inte väl känt och bör vara viktig information till föräldrar och kunna verka avskräckande hos ungdomar.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.