Carl-Gustaf Elinder tycks vara av uppfattningen [1] att vi presenterar resultat av en klinisk prövningsstudie [2]. Det är tyvärr en feltolkning. Vår studie sammanfattar ett flerårigt projekt där vi både utvecklat och utvärderat implementeringen av en arbetsmetod, inte ett läkemedel. Studien ska därför läsas och tolkas som implementerings- och interventionsforskning, där vi här valt att monitorera implementering av aktiv hälsostyrning genom en pragmatisk randomiserad studie.

Denna typ av studie skiljer sig från traditionella kliniska prövningsstudier, där interventionen som sådan är konstant. På ett kontrollerat sätt förändrade och förbättrade vi gradvis interventionen av aktiv hälsostyrning, och när vi bättre förstod vilka målgrupper som har mest nytta av den förbättrades också resultaten, vilket ses mot slutet av studien.

Det bör för övrigt påpekas att den signifikant minskade inläggningsfrekvensen under sista studieåret kvarstår även efter justering för multipla jämförelser. Det vi publicerat är ingen klinisk prövningsstudie av en enskild och konstant intervention, och därmed tappar merparten av Carl-Gustaf Elinders kommentarer relevans. 

Aktiv hälsostyrning är en svensk anpassning av de internationellt vanligt förekommande arbetsmodellerna »case management« och «disease management«. Dessa arbetsmodeller har utvecklats under flera decennier och olika varianter används också för många olika patientgrupper runt om i världen. Det är varken en ny eller okänd arbetsmodell och intervention.

Att den ena delstudien inte skulle vara korrekt randomiserad, som Carl-Gustaf Elinder påstår, stämmer inte. Zelenmodellen är en förvisso ovanlig, men i sig korrekt studiedesign, som har fördelar i form av en ökad generaliserbarhet, enkelhet och en minskad känslighet för »Hawthorne-effekter«, vilka annars kan uppstå i situationer som denna [3, 4]. Samtidigt gör det oväntat stora antalet icke-deltagande att effekterna underskattades i båda riktningar, vilket vi själva också påpekar. Detta omöjliggör dock inte tolkning av resultaten, utan ger snarare en bild som mer rättvist speglar vilka resultat som kan förväntas i rutinmässig klinisk praxis.

Slutligen konstaterar vi att det utvecklingsarbete som vi presenterar rönt internationellt intresse just på grund av tillvägagångssättet med kontrollerad utveckling och implementering. Just nu pågår omfattande randomiserade studier av samma arbetsmodell i Danmark och England. Vår förhoppning är därmed också att det vetenskapliga stödet för aktiv hälsostyrning, i den form vi presenterar här, ytterligare kommer att öka i framtiden.

Läs mer:
Bristande evidens för resultat av »aktiv hälsostyrning«

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Gustaf Edgren har mottagit konsultarvode från Health Navigator AB för rådgivning rörande studiedesign och statistiska analyser. Jacqueline Andersson är anställd vid Health Navigator AB. Joachim Werr är vd för Health Navigator AB, som bistått i utvecklingen.