Illustration: Colourbox

Vi instämmer till fullo med budskapet att screening för mikroskopisk hematuri är värdelös för att hitta urologisk cancer [1, 2]. Men det betyder inte att urinsticka för detektion av mikroskopisk hematuri är ett värdelöst test. Tvärtom! Urinstickan är ett viktigt och billigt test för att identifiera patienter med medicinska njursjukdomar i ett tidigt skede.

I en populationsstudie av ungdomar i Israel [3, 4] fann man att 0,3 procent hade hematuri och en nästan 20-faldigt ökad risk för dialyskrävande uremi efter drygt 20 år. I dag är det cirka 10 procent av befolkningen som har tecken på kronisk njursjukdom. De flesta är symtomfria, men alla löper en ökad risk att drabbas av hjärt–kärlsjukdom, uremi och för tidig död.

En vanlig orsak till kronisk njursjukdom är glomerulonefrit. Ett tidigt tecken på denna sjukdom är just mikroskopisk hematuri. Allmän screening anses i dagsläget inte motiverad även om det förekommer i vissa länder. Däremot är det befogat att leta efter tecken till glomerulonefrit vid till exempel nyupptäckt hypertoni, oklar kreatininstegring (det vill säga sänkt eGFR av okänd orsak), oklar SR-stegring och misstanke om inflammatorisk systemsjukdom.

När man upptäcker mikroskopisk hematuri bör man i första hand kontrollera fyndet igen. Om hematurin kvarstår görs en enkel njurmedicinsk utredning med i första hand eGFR, P-kreatinin, (P-cystatin C), U-albumin/kreatininkvot på morgonurinprov samt urinsediment (mikroskopisk hematuri? korniga cylindrar?) [5, 6]. Baserat på resultaten får man ta ställning till vidare uppföljning i primärvården eller remiss till njurmedicin.

Beträffande cancer finns patientgrupper där tillkomst av mikroskopisk hematuri kan vara en varningsklocka. Ett exempel är immunsupprimerade (transplanterade) patienter, som har en generellt ökad risk för tumörsjukdomar. I dessa fall bör liberalare indikationer för malignitetsutredning föreligga vid tillkomst av mikroskopisk hematuri.

Sammanfattningsvis anser vi att persisterande mikroskopisk hematuri är ett fynd av klinisk betydelse som bör föranleda en enklare njurmedicinsk utredning. Det gäller att inte ha skygglapparna på när man dömer ut ett test som används inom flera discipliner.

Låt oss slippa upptäcka en terminal dialyskrävande uremi hos patienter som tidigare haft kontakt med sjukvården och där fynd på urinstickan negligerats och bagatelliserats!

De vanligaste njursjukdomarna är svåra att upptäcka i sin tidiga fas när det ofta är möjligt att genom intervention bromsa sjukdomsförloppet och förhindra framtida behov av dialys och transplantation.

Läs repliker:
Jag instämmer i den lite hotfulla slutklämmen

Trots allt ett fynd av klinisk betydelse?

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.