Icke medicinskt indicerad omskärelse av små pojkar är vanlig och har debatterats länge utifrån två motsatta ståndpunkter, nämligen barnets rätt att bestämma över sin egen kropp respektive barnets rätt att tillhöra ett religiöst och kulturellt sammanhang.

Allvarliga komplikationer till omskärelse av små pojkar anses vara få. Vi har genomfört en studie där vi sammanställt alla rapporterade komplikationer i Skandinavien [1]. Syftet var att diskutera om de hade kunnat undvikas och om möjligt bredda debatten.

Alla fall av komplikationer i samband med omskärelse som rapporterats till medicinska myndigheter i Norge, Danmark och Sverige under en 20-årsperiod inkluderades i studien. Under de 20 åren hade totalt 74 komplikationer hos 32 pojkar rapporterats. Knappt hälften ansågs vara svåra. Det handlade om blödning och cirkulatorisk chock (varav ett dödsfall), intoxikation, kramper, reoperation och sepsis.

Vi föreslår följande åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen:

  1. Endast en blandning av ketobemidon bör finnas (vilket gäller i Sverige sedan 1999).
  2. Nationella riktlinjer för analgesi bör finnas (tabeller med vikt i kg samt dos i mg och ml).
  3. Om K-vitamin inte getts i samband med födseln bör den kirurg som planerat att utföra omskärelsen avstå från operationen.
  4. Längre tids övervakning – gärna dygnslång – bör erbjudas om det uppstår blödning eller smärta och familjen behöver medicinsk hjälp.
  5. Föräldrarna måste informeras om vart de ska vända sig om komplikationer uppstår. Lämpligast är att ingreppen utförs på sjukhus som är öppna dygnet runt även på helger.

Vår studie visar att i de fall där omskärelsen skett i ett grannland försvårades den juridiska påföljden då familjen anmäler felbehandlingen i sitt hemland. Ett skandinaviskt samarbete och tydliga nationella och/eller skandinaviska riktlinjer måste till.

Noggrann information måste ges till föräldrarna om såväl risken för komplikationer som den tydliga svenska lagstiftningen gällande barnets rätt att bestämma över sin kropp. Större öppenhet kring problematiken, tydligare samarbete i Norden och bättre tillgänglighet till akutvård där ingreppet skett, är ytterligare några viktiga steg mot en säkrare situation om föräldrarna trots allt beslutat att deras pojke ska omskäras.