Försäkringskassan vill svara på Åke Åkessons inlägg i Läkartidningen 21/2016. Sjuktalen ökar i Sverige. Utvecklingen har pågått sedan 2010. Regeringen har lanserat ett mål om att antalet sjukdagar per försäkrad ska uppgå till högst 9 år 2020. Om ingenting görs kommer vi att hamna på sjuktal som är betydligt högre.

Försäkringskassan är en aktör som kan göra mycket, men kan inte klara uppdraget på egen hand. Här måste arbetsgivarna, och inte minst hälso- och sjukvården, kliva in på arenan. Läkarna har en mycket viktig roll i detta arbete, eftersom det är de som i läkarintygen beskriver hur sjukdomen begränsar aktivitetsförmågan. I de allra flesta fall fattar Försäkringskassan ett beslut som ligger i linje med läkarintyget.

När vi gör våra bedömningar tar vi alltid hänsyn till varje individs förutsättningar. Vi styrs inte av generella riktlinjer utan bedömer aktivitetsförmågan i relation till de krav som finns i olika arbeten. I de allra flesta fallen är det ett arbete som individen har.

Socialstyrelsens riktlinjer i det försäkringsmedicinska stödet och kunskapsunderlaget i arbetsförmågeutredningen är bara en del av de utredningar och bedömningsunderlag som vi har. Dessa används som stöd i våra bedömningar av arbetsförmågan och rätten till ersättning.

Vägledande information om vad olika yrken kräver är bara aktuella för Försäkringskassan i de fall individen inte har ett eget arbete att relatera till, eller om dag 180 har passerats i sjukperioden. Det är i dessa fall som arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden.

Vilken behandling en individ behöver för att återgå i arbete varierar, och förutsättningarna ser olika ut i varje enskilt fall. Här har arbetsgivarna och hälso- och sjukvården ett stort ansvar. Det kan handla om vilken behandling som sätts in, sjukskrivning kanske inte alltid är den bästa lösningen. För arbetsgivarnas del handlar det om att anpassa arbetsplatsen eller erbjuda nya arbetsuppgifter.

De ökande sjuktalen är en stor utmaning för samhället. Vi måste få in ett nytt tankesätt där varje aktör inser sitt ansvar och sin roll så att vi gemensamt kan få människor tillbaka till arbete och egen försörjning.

Läs även:

Fräls oss ifrån sjukskrivningar