Debatten om simuleringsbaserad träning har övergått från huruvida den är effektiv till att definiera dess roll inom vården. Relativt stora resurser läggs nu på färdighetsträning av akademiska organisationer och sjukhus, men det sker oftast »ad hoc« och utan specifik strategi. Simuleringsbaserad träning befinner sig till stor del i ett vakuum utan robusta internationella standarder och fora för spridning av innovativa validerade tekniker.

Kliniska tränings- och simulatorcentra i Europa omfattar allt från ett enstaka rum med enkel utrustning som är öppet en dag i veckan till regionala och nationella centra som handhar många olika discipliner och professioner och använder dyr simuleringsutrustning med hög verklighetsåtergivning. Det finns ett behov av att stödja hela skalan av centra, eftersom vart och ett uppfyller viktiga och olika mål för träningsmiljö inom sjukvården.

Nätverket för ackrediterade centra för klinisk färdighetsträning i Europa (NASCE) bildades 2014 och ingår i European Union of Medical Specialists (UEMS) för träning och bedömning av kliniska färdigheter inom anslutna länder. 21 UEMS-sektioner stöder NASCE-programmet, vars grund ligger i behovet av regelmässig simuleringsbaserad träning och validering av studenter samt hälso- och sjukvårdspersonal.

NASCE-ackrediteringen omfattar två typer av centra: »single« respektive »multi speciality format«. Små fokuserade träningscentra kommer att ackrediteras i sinom tid. NASCE har ett transparent och robust ramverk som godkänts av UEMS efter en internationell konsultationsprocess som varade 18 månader. Alla dokument finns tillgängliga på www.nascenet.org

Under det första året (2015) ackrediterades sex europeiska kliniska träningscenter varav Practicum Clinical Skills centre vid Skånes universitetssjukhus var ett. Det första vetenskapliga mötet organiserades av Centre of Advanced Simulation and Education (CASE) i Istanbul, Europas kanske mest moderna centrum för klinisk träning och simulering.

NASCE-ackrediteringen är övervägande centrumbaserad och dess huvudsakliga fokus ligger på minimistandarder för effektiv förmedling av simulering för träning. Ackrediteringprocessen ger centrumet möjlighet att genomlysa sina processer och identifiera områden med styrkor, svagheter, möjligheter och risker, och är därför mycket användbar för centrumets strategiska utveckling.

Ackrediteringsperioden är fyra år. Processen inbegriper en internationell granskning (på plats) och bedömning av styrning, organisation, kompetenser, lärare/fakultet, studenter–kursdeltagare–elever samt forskning och utveckling. Skillnaden mellan de två typerna av kliniska träningscentra är framför allt djupet och bredden av innehåll och organisation.

Den kanske mest stimulerande delen är att sprida resultat och nya tekniker för träning, och att samarbeta om kurser, läroplan och fakultet. Möjligheten till europeiskt samarbete är en hörnsten i nätverket och fokus för det vetenskapliga årsmötet. NASCE representerar en möjlighet för kliniska tränings- och simulatorcentra att ackreditera sina processer och delta i ett innovativt europeiskt nätverk.