Primärvården har en viktig roll i behandling och prevention av folksjukdomar och för att minska sjukdomsbördan. Men för att primärvården ska fungera effektivt, jämlikt och patientsäkert krävs rimliga och hållbara förutsättningar. 

Det blir allt svårare med nyrekryteringar till primärvården. Ändå visar en undersökning som tidningen Framtidens Karriär – Läkare gjort att 57 procent av svenska läkare kan tänka sig att jobba där [1]. För att ta till vara på intresset måste primärvården blir mer attraktiv som arbetsplats.  

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Första vårdinsatsen/behandlingsförslaget till dessa patienter är inom primärvården oftast samtalsterapi, som utförs av psykologer och psykoterapeuter. De träffar patienterna kontinuerligt i upp till 10 sessioner. Allmänläkaren träffar patienterna få gånger under korta konsultationer, men förväntas ändå kunna bedöma deras arbetsförmåga. Många läkare inom primärvården känner sig frustrerade över detta. De känner sig klämda mellan patientens farhågor och förväntningar, Försäkringskassans regelverk och arbetsgivarens krav.

För att minska administrationsbördan, avlasta läkarna och göra processen mer rättvis föreslås att bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – delegeras till psykologer och psykoterapeuter.

Som blivande allmänläkare anser jag att detta är ett steg i rätt riktning för att göra primärvården till den attraktiva arbetsplats som 57 procent av svenska läkare vill arbeta inom.