Jonas Sjögreen med flera lyfter i Läkartidningen [1] frågor kring hur vi bäst tar tillvara på möjligheterna med virtuella vårdmöten. KRY har länge arbetat i bred samverkan med landsting, vårdgivare och andra innovatörer för att utveckla digitala vårdtjänster utifrån olika patientgruppers behov.

Det är från behov som förändring och innovation föds. Sverige är i dag bland de sämsta i Europa beträffande tillgänglighet till vård [2]. Sjukvården har därför behov av en mer effektiv resursanvändning för en ökad och mer jämlik tillgänglighet [3].

I motsats till skribenternas tes att KRY dränerar vårdens resurser möjliggör en mobil arbetsplats nyttjande av annars outnyttjade resurser. Läkarna på KRY – som alla har primärvårdsvana – kompletterar ordinarie arbete med virtuella vårdmöten, ofta utifrån ett behov av ökad flexibilitet i relation till familjelivet. Alternativet är att gå ner i arbetstid. Dessa resurser tillförs vården och fördelas dessutom jämnt över landet så att de gagnar patienter på lika villkor oavsett boendeort.

Etik, integritet och ansvar är ledord som genomsyrar läkarprofessionen [4], oavsett val av arbetsplats. KRY-anslutna läkare genomgår gedigen kontroll och medicinsk kvalitetssäkring före och under anställningen. De utbildas kontinuerligt, deltar i »webbinarium«, arbetar efter anpassade pm och har en unik möjlighet att i digitala forum diskutera kliniska fall i realtid med kollegor för att dra lärdom av bred kompetens.

KRY:s strategi är att öka tillgängligheten och tillföra resurser till primärvården för att möjliggöra vård på rätt nivå. Vi håller med om vikten av bred samverkan för att hitta de bästa lösningarna för att fylla patienternas olika behov. I vissa fall innebär det uppföljning med ordinarie vårdgivare via KRY, i andra att KRY kompletterar de fysiska vårdcentralerna [5].

Vi behöver en mer konstruktiv och nyanserad dialog om hur digitaliseringen av vården på bästa sätt kan möta patientens behov nu och i framtiden.

Pilotprojekt och samarbeten förekommer i bland annat Västra Götalandsregionen, Stockholm, Östergötland, Skåne och Värmland samt med privata vårdgivare inom psykiatri, beroendevård och smärtproblematik.