Som Läkartidningen observerat [1] har en artikel I BMJ [2] gett starkt stöd för att industrifinansiering av artikelförfattare (resor, arvoden etc) är en oberoende variabel för rapporterat utfall till och med i randomiserade kontrollerade studier (RCT). Även i studier som inte finansieras av bolag, men där jäv redovisas, finns sambandet [2].

I ett representativt urval av RCT 2013 fanns i 76 procent av studierna ekonomiska bindningar hos huvudförfattarna när utfallet var positivt, men bara i 49 procent om utfallet var negativt. Hur siffran ser ut när ekonomiska ersättningar ges men inte redovisas är okänt, men problemet är omfattande [3].

Att jävsregler för medicinska tidskrifter och myndigheter är otillräckliga – eller inte följs – har lett till att BMJ nu kräver att endast de skribenter som saknar jäv ska få skriva ledarkommentarer. Sverige är inte förskonat. På Läkemedelsverket har flera av de experter som tagit fram myndighetens beslutsunderlag varit betalda av bolag, men inte uppgivit sina bindningar [4]. Läkartidningen har publicerat artiklar och medicinska kommentarer om värdebaserad vård från en så kallad senior advisor i ett konsultbolag, men inte redovisat det. En läsarkommentar uppmärksammade saken [5].

Att industrin selekterar sina underlag inför godkännandeprocessen är väl känt [6], men vi kan efter BMJ-studien nu inte ens lita på randomiserade kontrollerade studier. De visar glädjeresultat och främjar läkemedelslösningar på olika medicinska problem. Rubriken till reflexionen i Läkartidningen [1] är väl vald, men i avvaktan på att industrins inflytande på RCT regleras är frågan om man över huvud taget kan tala om evidensbaserad medicin.

En stor del av de rekommendationer jag som praktiker förväntas följa är präglade av bias genom att bolagen i så hög grad finansierar de studier som ligger till underlag för olika riktlinjer. Särskilt i farmakologisk profylax, där jättelika industrifinansierade RCT krävts för att uppnå signifikans – och där NNT (number needed to treat) är höga – finns anledning att ifrågasätta evidensens grundval. Vad blir egentligen kvar om vi plockar bort alla studier som visar jäv eller där det framkommit jäv trots att författarna inte uppgivit det?

Läkemedelsverket:

  • Den största jävsproblematiken i Sverige är att Läkemedelsverket nästan helt finansieras av läkemedelsindustrin. Riksrevisionen kritiserar att kontrollmyndigheten betalas av dem som ska kontrolleras [7].
  • Är skandalen i »hepatit C-fallet« [3] ett enstaka misstag, eller är alla verkets expertgenomgångar med rekommendationer till läkare präglade av bias? Jag föreslår att verket systematiskt går igenom de senaste 10 årens expertmöten, begär in nya jävsdeklarationer och offentligt redovisar resultaten.
  • Vilken slutsats drar verket av BMJ-artikeln? I avvaktan på nya möten som inte inkluderar studier där författarna har ekonomiska bindningar till läkemedelsbolag föreslår jag att verket går ut med tydlig information till läkarkåren om vilka tidigare rekommendationer som i huvudsak grundas på studier som finansierats av bolagen och skrivits av författare som arvoderats av bolagen. Det kan inte vara lege artis att grunda sina beslut på missvisande RCT. För en allmänläkare torde i första hand behandlingsförslag för högt blodtryck, blodfetter, diabetes och osteoporos stå på lösan grund. Min läkaretik förbjuder mig att följa icke-evidensbaserade riktlinjer.

Läkartidningen:

  • Kommer Läkartidningen att följa BMJ och hädanefter kräva att endast de skribenter som saknar jäv ska få skriva medicinska kommentarer?
  • Jag föreslår att undanhållet jäv ska föranleda 5 års avstängning från att bli publicerad i tidningen.
  • Läkartidningen har en omfattande utbildning, där sponsring från olika bolag sker. Tidningen är därmed utsatt för samma krafter som de forskare som nagelfars i BMJ. Vilka summor drar tidningen in på denna sponsring? Vilka risker har formulerats när tidningen gick in i denna verksamhet? Har någon enkät gjorts till Läkarförbundets medlemmar om de ser någon problematik i att deras förbundsorgan har så nära ekonomiska bindningar till industrin? Vill medlemmarna att detta fortsätter?

Läs replik från Läkartidningen:

Händelser med ej uppgivna jäv behöver bedömas från fall till fall

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Läkemedelsverket har avböjt erbjudande om replik.