Hanne Tönnesen och medarbetare skriver i Läkartidningen [1] att livsstilsfaktorer är förbisedda i kirurgiska kvalitetsregister och redovisar en omfattande tabell över vad som registreras. När det gäller hjärtkirurgiregistret och SWEDEHEART har de tyvärr fått en hel del om bakfoten. Som ordförande i registret ställer jag mig frågande till varifrån de felaktiga uppgifterna kommit, och beklagar verkligen om jag eller någon annan från registret bär del i skulden.

Det svenska hjärtkirurgiregistret och SWEDEHEART registrerar viktiga utfall, exempelvis ett stort antal postoperativa komplikationer inklusive reoperationer. Tack vare samarbetet inom SWEDEHEART har vi en unik möjlighet att följa patienter många år framåt, och inte bara redovisa nya kranskärlsoperationer utan även nya hjärtinfarkter eller perkutana kranskärlsinterventioner. Långtidsresultat av operationer redovisas öppet i vår årsrapport.

SWEDEHEART har de senaste åren lagt ned tid och resurser på att försöka införa patientrelaterade utfallsmått (PROM, patient-reported outcome measurements). I pilotstudier har det dock visat sig mer komplicerat och tidskrävande än det initialt kan verka att samla in data i stor skala när det gäller patienter med hjärtinfarkt.

Hjärtkirurgiregistret använder det väldokumenterade och validerade riskbedömningssystemet EuroSCORE hos samtliga patienter inför operation. Förutom faktorer som kreatininclearance, hjärtfunktion (ejektionsfraktion), pulmonellt arteriellt tryck, obstruktiv lungsjukdom, diabetes mellitus och perifer kärlsjukdom innehåller det bland annat även uppgifter om fysisk funktionsförmåga mätt dels enligt NYHA (New York Heart Association), dels som en variabel för nedsatt mobilitet av neurologisk eller muskulär orsak. Självklart registreras även längd och vikt samt rökvanor.

Sedan 1990-talet har hjärtkirurgiregistret fokuserat på omfattande, väl validerade och internationellt accepterade riskstratifieringssystem inom hjärtkirurgi. Ett krav är att det i daglig rutin fungerar att få fram valida och kompletta data för hela patientpopulationen. Detta krav omfattar alla variabler i registret. I det perspektivet tycker vi exempelvis att alkoholkonsumtion lämpar sig bättre att registrera i avgränsade riktade studier än som en variabel i ett kvalitetsregister som innefattar samtliga hjärtoperationer i landet.

Slutligen instämmer jag helt i författarnas påstående: »det registreras redan mycket, och man måste noga värdera nyttan av att inkludera nya områden«. Det är något som jag brottats med i lokala, nationella och internationella kvalitetsregister inom hjärtkirurgi i mer än 20 år.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.