Tack för den grundliga läsningen och kommentaren från ordföranden i Svenska hjärtkirurgiregistret inom SWEDEHEART [1] till studien om dokumentation av livsstilsfaktorer i kirurgiska register.

Registret är bättre än vad som framgår av den omfattande tabellen i artikeln. Det är en bra databas med flera livsstilsfaktorer, patientrelaterade utfallsmått och komplikationsregistrering. Örjan Friberg från Svenska hjärtkirurgiregistret var dessutom mycket hjälpsam med datainsamlingen och bär absolut ingen del av skulden.

Vad har skett? Jo, trots kontroll på kontroll har det försvunnit kryss i tabellen vid den sista korrigeringen utan att jag (HT) upptäckte det. Däremot såg jag att summan inte var rätt och ändrade den samt relaterade figurer, men borde ha kontrollerat data en gång till. Jag informerade mina medförfattare om att jag hittat och ändrat ett fel i sammanräkningen – men i stället för att korrigera felet gjorde jag det värre. Det finns bara ett ord här och det är – ursäkta! Vi kommer att ta kontakt med alla registerhållare om uppdateringar/korrigeringar för att säkra en korrekt bild. 

I tillägg har ett annat bra nationellt register kontaktat oss – kvalitetsregistret inom thoraxkirurgi (ThoR) [2] som vi tyvärr inte hittade vid vår datainsamling. Det saknades i Socialstyrelsens översikt över nationella kvalitetsregister. Vi skrev i artikeln att det varit »ett detektivarbete att hitta information om en del av registren, så vi kan ha förbisett viktig information, vilket kan ha resulterat i en alltför negativ bild av de svenska kirurgiska kvalitetsregistren«. Detta då vi visste att det saknades uppgifter på Socialstyrelsens webbplats. Vi kunde dock inte föreställa oss att ett helt register saknades. ThoR har varit i drift sedan 2008 och innehåller information om rökning, BMI, PROM (EQ5D), reoperation och komplikationer. Det borde ha varit inkluderat i tabellen.  

Den nya informationen utökar antalet register som inkluderar livsstilsfaktorer. Tyvärr ändrar det inte konklusionen att preoperativ dokumentation bara finns i hälften av registren och att det är svårt att använda dem för utvärdering av preoperativa hälsoinsatser och levnadsvanors påverkan på komplikationer.

Det pågår en löpande utveckling inom kvalitetsregistren. Flera har kontaktat oss angående inklusion av livsstilsfaktorer som bland annat alkohol. Det är positivt. Torkel Åberg, docent i thoraxkirurgi, föreslår automatisk överföring av data från patientjournaler i en läsarkommentar till vår artikel [3].Det är en bra åtgärd. Överföringen är en teknikalitet som bör kunna lösas, men det kräver att uppgifter om livsstilsfaktorer är systematiskt dokumenterade i patientjournalen. Frågan är i vilken utsträckning det sker i dag?

Det görs ett stort arbete inom svenska kvalitetsregister, och såväl vidareutveckling som synliggörande bör stöttas ordentligt framöver.

Författarnas artikel »Livsstilsfaktorer förbisedda i kirurgiska kvalitetsregister« Läkartidningen. 2017;114:EM4H kommer att förses med rättelse.