I Dagens Eko den 23 oktober [1] och Läkartidningen den 24 oktober [2] hävdar Nils Wilking, tidigare verksamhetschef på onkologkliniken vid Skånes universitetssjukhus, att vi på nämnda klinik inte följer riktlinjer när det gäller läkemedelsanvändning för behandling av kolorektal cancer. Vidare menar Nils Wilking att förskrivningen skulle vara driven av otillbörliga kontakter med läkemedelsindustrin. Detta är grova anklagelser som inte kan stå oemotsagda.

Uppgifterna grundar sig i en rapport författad av Nils Wilking och Anna Forsberg på uppdrag av styrgruppen för ordnat införande vid Skånes universitetssjukhus, där syftet var att undersöka hur Socialstyrelsens riktlinjer efterlevs när det gäller läkemedelsbehandling vid bland annat kolorektalcancer. Problemet med denna rapport, som inte har godkänts av styrgruppen och därmed är att betrakta som ett arbetsdokument, är att det helt saknas fakta om på vilket sätt riktlinjerna har åsidosatts.

Nils Wilking var verksamhetschef på onkologiska kliniken 2012–2016 och införde då ett ansökningsförfarande för vissa läkemedel där han själv stod för bedömningarna för varje enskild patient – utan att ha träffat dem. Nils Wilking har alltså själv godkänt majoriteten av de behandlingar som ordinerats under senare år, varför kritiken blir anmärkningsvärd och egendomlig.

Vi är självklart positiva till ordnat införande av nya läkemedel och har nu vidareutvecklade riktlinjer för hur detta ska hanteras på ett ansvarsfullt, ekonomiskt, evidensbaserat och samtidigt humant och individualiserat sätt. Vi har utarbetat en ny modell som bland annat grundar sig på Socialstyrelsens riktlinjer, som nu används även inom flertalet andra sektioner på vår klinik. Förfarandet tillåter en för patienter noggrann bedömning involverande samtliga kompetenser på området med uppföljning och utvärdering av hur detta hanteras – inte som tidigare då Nils Wilking själv försökte värdera och besluta om för patienter mycket viktiga, ibland helt avgörande behandlingar.

Kritiken mot oss riktar sig främst mot vår användning av bevacizumab, där Södra sjukvårdsregionens förbrukning ligger kring riksgenomsnittet enligt det nationella kvalitetsregistret [3]. Bevacizumab är sedan många år registrerat och godkänt för behandling av metastaserad kolorektal cancer, tillsammans med cytostatika i både första och andra linjen, och ingår som en accepterad rutinbehandling i såväl europeiska som amerikanska riktlinjer, samt i vissa preciserade situationer enligt Gastrointestinal onkologisk förening [4]. På senare år har bevacizumabs roll vid behandling av kolorektal cancer delvis ifrågasatts, varför vi blivit mer restriktiva med detta läkemedel de senaste tio åren. Dock talar mycket för att en klok användning av bevacizumab, tillsammans med andra nyare substanser, har bidragit till de successivt förbättrade behandlingsresultaten vid metastaserad kolorektal cancer.

Nils Wilking framför anklagelser om att vår läkemedelsanvändning skulle vara påverkad av personliga kontakter med industrin. Citat ur rapporten: »Kulturen inom onkologin vid SUS tycks präglad av en till läkemedelsindustrin relationsdriven förskrivning av läkemedel snarare än en evidensbaserad förskrivning.« Inga som helst belägg för denna grova anklagelse redovisas dock.

Alla kontakter mellan sjukvården och läkemedelsindustrin är i dag strikt reglerade via olika avtal och regelverk. Alla kontakter kräver dessutom godkännande av verksamhetschef, även på vår klinik, och den som under perioden 2012–2016 godkände våra kontakter med industrin var alltså Nils Wilking själv, vilket gör kritiken svårförståelig och ologisk.

Vi inom onkologens GI-team i Skåne agerar alltid med patientens bästa för ögonen och följer den evidens och de riktlinjer som finns på vårt område. Vi har varit och är delaktiga i utveckling och forskning, agerar utifrån de regelverk som utarbetats avseende hantering av nya läkemedel och ser fram emot en fortsatt utveckling av detta arbete.