Fyra barnläkarkollegor skriver i ett debattinlägg i Läkartidningen [1] att den medicinska lämplighetsbedömningen för körkort av personer med neuropsykiatriska diagnoser bör kunna göras på trafikskolorna. Det är inte rimligt, då det är just en medicinsk bedömning Transportstyrelsen efterfrågar, inte någon profetia om hur det ska gå i trafiken. Det som ska bedömas är de medicinska förutsättningarna att klara av utbildning och uppkörning/teoriprov, samt en bedömning av hur allvarlig diagnosen är utifrån vilka konsekvenser den har i patientens liv. Det finns inte heller någon laglig möjlighet att begränsa ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser till att enbart få köra på trafikskola, och inte med till exempel föräldrar. 

Det är riktigt att Barkley och medförfattare [2] överskattat riskerna med till exempel ADHD som orsak till unga pojkars inblandning i svåra olyckor. I en studie från Norge [3] är man noga med att påpeka att det finns en tydlig ökad risk i gruppen med neuropsykiatriska funktionsstörningar. Den gäller dock inte för hela gruppen, där risken överlag inte är särskilt starkt ökad. Författaren påpekar att de som har samsjuklighet eller tilläggsdiagnoser är en viktig grupp att upptäcka, och det är just denna grupp Transportstyrelsens regelverk fokuserar på. 

Det råder samsyn gällande medicinsk prövning av ungdomar med ADHD mellan Transportstyrelsen och patientföreningen Attention. Problemet är att det, framför allt i Stockholmsområdet, är svårt att få tag i läkare som vill skriva läkarintyg eftersom många behandlingsansvariga läkare av prioriteringsskäl abdikerat från skyldigheten att utföra medicinska lämplighetsbedömningar. Många kollegor inom de discipliner som kan utfärda intyg överskattar dessutom vad som efterfrågas.

De utredningar som görs på Trafikmedicinskt centrum på Huddinge sjukhus är utmärkta, men deras kompetens behövs bara i en bråkdel av fallen. Att remittera alla patienter dit skapar de orimliga köer som beskrivits i dagspressen [4].

För att förenkla bedömningen har Transportstyrelsen skapat en särskild blankett [5]. När det gäller en välfungerande person med ADHD (med stabil behandling) tar det i normalfallet inte många minuter att fylla i blanketten. På uppföljningsintygen (som krävs under några år) kan det räcka att skriva: »Som tidigare god behandlingseffekt och behandlingsföljsamhet med samma läkemedel som förut«.

För de ungdomar som inte har en aktuell behandlingskontakt har Transportstyrelsen utökat kretsen av läkare som kan skriva läkarintyg. Om detta kan man läsa på vår webbplats [6]. 

Det är också värt att påpeka att även de ungdomar som får ett medicinskt klartecken kan ha stora svårigheter att klara körkortsutbildningen [7]. Den medicinska bedömningen är ibland inte tillräcklig, men ger ett underlag för att låta en del ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser invänta ytterligare mognad.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.