En statlig förordning [1] säger att en asylsökande som är under 18 år ska behandlas på ett mer förmånligt sätt än vuxna asylsökande. Därför söker myndigheterna i Sverige efter undersökningsmetoder för att objektivt kunna fastställa den kronologiska åldern i fall då den asylsökandes ålder är okänd. För närvarande används röntgenundersökning av visdomständer och magnetkameraundersökning av tillväxtzonerna i lårben [2].

Flickor har vid 18 års ålder nått en sådan grad av kroppslig mognad att det inte föreligger väsentliga skillnader mellan en 17-åring och en 19-åring. Därför används sedan december 2017 inte dessa mognadskriterier för asylsökande flickor. Besluten vad gäller flickor har enligt Migrationsverket »pausats« [3].

På övergripande statistisk gruppnivå sker den somatiska mognaden hos pojkar/män senare än hos flickor. Hos de flesta pojkar har dock tillväxtzonerna i lårbenets nedre del slutit sig och visdomständerna nått en viss mognad vid 18 års ålder. Tyvärr gäller detta inte för enskilda individer:

Vid 18 års ålder är kroppens mognad starkt beroende av när puberteten startar. Om pubertetsstarten (ökande tillväxthastighet, begynnande könsbehåring, testikeltillväxt med mera) sker vid en genomsnittlig ålder kan Migrationsverkets metoder accepteras på gruppnivå. Däremot kommer en pojke med sen pubertet inte att ha nått dessa mognadsstadier vid 18 års ålder. Omvänt har en pojke med tidig pubertet nått motsvarande stadier långt tidigare.

Pubertetens inträde och förlopp är starkt beroende av ärftliga faktorer, uppväxtmiljö och etniska skillnader. Åldersspannet mellan pojkars pubertet är därmed stort. De första tecknen på pubertet hos friska svenska pojkar varierar mellan 10 och 14 år. Den skillnaden bär pojken med sig tills pubertetsutvecklingen och tillväxten är avslutad. Det är inte ovanligt att pojkars tillväxt fortsätter till 20-årsåldern om puberteten var sen.

Det är alltså omöjligt att med någon rimlig grad av säkerhet bedöma en tonårings kronologiska ålder genom att studera kroppslig mognad, oavsett vilken metod som används. Socialstyrelsen kom i sin litteraturgenomgång 2016 [4] fram till slutsatsen att 18-årsgränsen inte med säkerhet kan bestämmas med vare sig tand- eller knäundersökningar. En asylsökande 17-årig pojke kan ha en tidig skelettmognad på grund av en genomgången tidig pubertet. En subjektiv bedömning av mottagande personal är sannolikt lika bra som de förment objektiva kriterier som nu används för att kategorisera asylsökande som barn eller vuxna.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.