Svensk sjukvård är bland de bästa i världen och Stockholms läns sjukvård bland de bästa i Sverige. Det bygger inte minst på den höga medicinska kompetensen. Men vi dras även med problem. Möjligheten att ge patienterna ett bra bemötande är inte optimala. Vårdens organisation och utrustning är eftersatt och onödig byråkrati, administration och IT-krångel stjäl energi och minskar vårdpersonalens tid med patienterna.

Lika oroande som vårdköer är bristande kontinuitet. Allt färre invånare har en fast läkarkontakt. I en mätning ledd av Commonwealth Fund upplevde endast 60 procent (i Stockholms län 76 procent) av de svarande svenskarna över 65 år att de hade en fast vårdkontakt, en nedgång från 67 procent i en mätning för tre år sedan och sämst av tio jämförda europeiska länder.

Läkarna har en nyckelroll i den moderna vården. Sverige och i synnerhet Stockholm har många läkare, men får de rätt förutsättningar och finns de på rätt arbetsplatser med rätt arbetsuppgifter? Fler läkare behövs i primärvården, och rätt läkarkompetens behövs på rätt plats i akutsjukvården och specialistvården.

Sjukvården är i stort behov av reformer på nationell nivå, men även landstingets personalpolitik behöver förnyas. Mycket fokus i debatten ägnas rättmätigt åt behovet av fler specialistsjuksköterskor – men inför kommande mandatperiod finns reformbehov finns också för läkarna.

Läkarutbildningen behöver utvidgas. Nationellt satsar Liberalerna på vidareutbildning av fler allmänläkare (900 miljoner kronor under budgetperioden). Landstinget ska ordna fler AT- respektive ST-tjänster i allmänmedicin och andra prioriterade specialiteter. AT-platserna utökas nu från 200 till 300 per år och behöver fortsätta öka. Dagens 2 000 ST-tjänster behöver bli minst 10 procent fler nästa mandatperiod. Samtidigt behöver förutsättningarna att bedriva AT- och ST-utbildningar förbättras.

Ledarskapets betydelse i vården blir allt tydligare. Läkare förväntas ofta ha en ledarroll för det medicinska ansvaret, men även på andra chefsposter och i arbetsgrupper, men saknar i dag specifik ledarutbildning. Vi vill att ledarskaps-ST ska vara en reguljär inriktning bland ST-utbildningarna för att förbättra ledarskapet i vården. Även AT behöver innehålla ledarskapsutbildning.

Vi vill slå fast att läkarnas arbetstider inte ska bestämmas politiskt. Den hårt kritiserade schemaläggningsfrågan i Stockholm är en onödig konflikt som inte leder till bättre sjukvård för patienterna eller en bättre arbetssituation för läkarna. Arbetstider ska inte detaljstyras politiskt utan hanteras lokalt utifrån verksamheternas förutsättningar och behov. Vårt vallöfte är att motsätta oss politiskt och centralt styrda arbetstider och schemaläggning.

Primärvården ska kunna möta mer av patientens vårdbehov på vårdcentralen, och den fasta husläkaren ska få samordningsansvar för patientens behov av specialistvård. Det behövs också ersättningssystem som främjar arbete med patienter men också tillåter reflektion och personlig professionell utveckling. Liberalerna satsar nationellt 5,25 miljarder kronor på ett treårigt primärvårdslyft för att stödja sjukvårdshuvudmännen i att genomföra fastläkarreform och utbyggnad av primärvården.

Vårdpersonalen ska få moderna digitala arbetsverktyg. Liberalerna leder förnyelsen och digitaliseringen av vården, där ledordet är en bättre digital arbetsmiljö som frigör tid från administration till vård. Historiskt stora investeringar görs för att ersätta dagens dåliga IT-system, som hotar både patientsäkerhet och effektivitet i vården, med system som baseras på vårdpersonalens behov av information.

Vi liberaler driver på för att utveckla Stockholms läns sjukvård och förverkliga potentialen i innovation och digitalisering. För detta krävs en bra och lyssnade personalpolitik som fullt ut inkluderar vårdpersonalen i vårdens utvecklingsarbete. Genom att lyssna till och satsa på personalen samt belöna kompetens och ansvar kan vi lösa vårdens stora problem – och öka friheten för både personal och patienter.