Svenska läkaresällskapet (SLS) ​föreslår Rättsmedicinalverket (RMV) att snarast initiera en ​oberoende vetenskaplig granskning av metoderna för medicinska åldersbedömningar [1]. Eftersom RMV står helt utan tillsyn från oberoende instanser är SLS ställningstagande oerhört viktigt för att vi ska fortsätta ha förtroende för våra myndigheter [2]. 

Rättsmedicinalverket är en statlig myndighet med två uppgifter: 1) klinisk verksamhet, det vill säga att vårda dem som är dömda till rättspsykiatrisk vård, och 2) att göra rättsmedicinska bedömningar (obduktioner, utredningar av psykisk sjukdom, rättsintyg med mera). 

Den kliniska vården omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Enligt Vårdhandboken anger patientdatalagen att all legitimerad personal har skyldighet att föra journalanteckningar för varje patient och vid varje kontakt som gäller vård, undersökning eller behandling [3]. Journalföringsplikten följer med professionen oavsett typ av arbetsgivare. RMV:s kliniska verksamhet står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Den andra delen av RMV:s verksamhet räknas inte som vård [2]. Enligt Socialstyrelsens termbank är »patient« en person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård. När RMV ska utfärda ett intyg om hur tandläkare och röntgenläkare har tolkat några bilder så räknas det inte som sjukvård under HSL. 

De tandläkare och läkare som har granskat bilderna är legitimerade. Trots detta har de inte utfärdat någon journalhandling utan bara fyllt i ett kryss i en matris. Eftersom journalhandling inte går att få fram kan vi inte veta på vilka grunder de ansett en tand eller ett knä vara moget.

Denna del av RMV faller inte under IVO. Tillsynsmyndighet saknas. Kompetens för att granska RMV saknas hos JO, JK och Justitiedepartementet. Ingen instans har skyldighet att granska om RMV gör rätt saker på rätt sätt. 

Jag har efterforskat läkarnas eventuella skyldighet att föra journal utan att få svar. Socialstyrelsen hänvisar till RMV. IVO hänvisar mig till Justitiedepartementet, som hänvisar till RMV. 

Statistiska feltolkningar har begåtts i tre led [4]: 

  • Socialstyrelsen saknade kompetens och övertolkade de få studier som fanns.
  • Rättsmedicinalverket drog felaktiga slutsatser av Socialstyrelsens (sedermera tillbakadragna) rapport. 
  • Migrationsverket gjorde en felaktig tolkning av RMV:s utlåtanden.

8 000 ungdomar har fått utlåtandet »talar för 18 år eller äldre«. Felmarginalen kan vara upp till 50 procent.

Visselblåsare kom såväl inifrån RMV som utifrån. Någon effekt har vi inte sett, annat än att ett antal specialister i rättsmedicin sökt sig därifrån. Bristen blir ännu större. I vilken mån kan vi lita på utlåtanden från RMV?

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.