Det här handlar debatten om:

  • På grund av misstankar om att andelen missade cellförändringar ökat har Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention studerat möjliga orsaker.
  • Efter en analys av registerdata publicerad i LT i juni i år ombads landets laboratorier att på nytt granska rapporterat normala cellprov som lämnats under 2001 till 2016.
  • Analysen visar att ökningen främst ses hos kvinnor som vid tidigare screening fått veta att de haft ett normalt cellprov.
  • Resultaten pekade på stora skillnader mellan landsting och laboratorier, vilket väckte misstankar om att laboratorier oftare än tidigare missat cellförändringar.

Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention har analyserat möjliga orsaker till den ökning av livmoderhalscancer som setts under senare år. Styrelsen för Sveriges cytodiagnostiker har tagit del av registrets analyser [1, 2] och artiklar i medierna om den diagnostiska cytologins roll i ökningen. Det är bra att frågan lyfts, men vi efterlyser en mer nyanserad bild av cervixcytologin och det förbättringsarbete som måste ske.

Bilden är inte komplett, då eftergranskning av prov (adenocarcinoma in situ, AIS, respektive höggradiga intraepiteliala skivepitellesioner, HSIL) fortfarande pågår. Vidare rapporteras att samtliga ändrade diagnoser är cancerdiagnoser, vilket betyder att de cytologiprov som initialt bedömts vara normala och som vid eftergranskning ändrats till ASCUS (atypical squamous cells of undetermined significance) väger lika tungt som initialt normala prov som ändrats till cancerdiagnos. Att redovisa spridningen av de eftergranskade diagnoserna skulle ge en tydligare bild av hur stora felbedömningarna faktiskt varit. Därmed är det fel att redan nu dra slutsatser som pekar ut en hel yrkeskår.

Två av tre åtgärder som föreslås handlar dessutom om diagnostisk kvalitetsförbättring, där hrHPV-screening tas upp som första punkt. Registrets analys föregicks av ett möte där det nästan uteslutande föreslogs kvalitetsförbättringar av cytologin. Varför lyfts då primär hrHPV-screening fram som mest brådskande lösning? Det vore viktigare att få ett fungerande samspel mellan hrHPV-analys och en cytologisk diagnostik av hög kvalitet. 

I vårt dagliga arbete ser vi emellanåt  HSIL där samtidig hrHPV-analys är negativ. Det är därför olyckligt att påståenden som »Är HPV-testet negativt finns inga cellförändringar där« [3] lyfts fram som fakta. Alla hrHPV-positiva prov genererar också en cytologisk analys som ligger till grund för gynekologisk åtgärd. hrHPV- analysen indikerar möjligheten av en cellförändring, men den bekräftas av cytologisk analys. hrHPV och cytologi ger tillsammans den säkraste diagnostiken.

Att ensidigt förklara ökningen av cervixcancer med brister hos diagnostiserande personal är således varken rättfärdigt eller rimligt. Det finns flera frågor att diskutera, bland annat:

  • Vilka typer av cervixcancer har ökat och i vilka åldersgrupper?
  • Vilka stadier har tumörerna?
  • Har incidensen HSIL/LSIL i histologin i koner förändrats?
  • Har antalet kvinnor med cytologisk CIN2+ som inte följs upp ökat?

Sedan flera år ses en reell ökning av icke benigna prov i cervixcytologin. Enligt NKCx register bedömdes 5,8 procent av proven som icke benigna 2007, jämfört med 12,4 procent 2017. Med utgångspunkt i bland annat WHO:s riskfaktorer för cervixcancer borde det finnas grund för andra sambandsstudier.

Sveriges cytodiagnostiker arbetar sedan en tid tillbaka med kvalitetsförhöjande åtgärder. En enkät har nyligen skickats ut till landets cytologilaboratorier med frågor om arbetsmetoder och diagnostiskt ansvar. Vi har länge verkat för att cytodiagnostiker ska vara en legitimationsprofession, då det är en viktig folkhälsopolitisk fråga att kvalitetssäkra verksamheten. Vi behöver stöd i legitimationsfrågan från såväl politiskt håll som från Socialstyrelsen. Styrelsen för Sveriges cytodiagnostiker tror på ett samarbete mellan alla inblandade yrkeskategorier och ser en stor potential till förbättring om vi arbetar samordnat.

Läs repliken:

Cytodiagnostikerna ska känna stolthet över sitt svåra arbete

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.