Fakta 1. Kognition

Kognition är en paraplyterm för de bearbetningsprocesser i hjärnan som aktiveras när vi interagerar med omgivningen. Nyckelfunktioner är varseblivning inklusive rumslig funktion, uppmärksamhet, inlärning och minne, språk, exekutiv (målinriktad) och social kognition.

Nedsatt kognitiv funktion (Fakta 1) leder till problem för individen oberoende av ålder, och orsakas av sjukdom, livsstilsfaktorer eller arbetslivsförhållanden. Kognitiv nedsättning är en central faktor vid behandling och vård av multisjuka patienter. Hälso- och sjukvårdens engagemang inom området är begränsat. Problemets storlek illustreras av en studie från Malmö, där man hos 200 patienter inlagda på medicinklinik fann att 73 procent uppvisade en kognitiv svikt som i flera fall var okänd [1].

Det är anmärkningsvärt att det saknas specialistutbildning i kognitiv medicin för läkare [2]. Kunskapsfältet är i stället utspritt på flera discipliner: psykiatri, geriatrik, neurologi, intern- och rehabiliteringsmedicin. Undervisningen är på många håll bristfällig eller saknas helt. Det är hög tid att ändra på det. Vi föreslår en specialitet som innefattar grundläggande aspekter av kognition och förvärvad kognitiv nedsättning i relation till ett brett spektrum av sjukdomar, arbetslivsförhållanden och livsstil [2]. 

I sjukdomspanoramat ingår alzheimer, lewykroppsdemens, frontotemporal degenerativ sjukdom, huntington och cerebrovaskulär sjukdom, men också tillstånd som inte primärt kopplas samman med kognitiv nedsättning, till exempel hjärtsvikt, infektioner och tumörsjukdomar [3]. Kognitiv medicin föreslås bli en tvärmedicinsk basspecialitet. Förutom sjukdomslära fokuseras på identifiering, prevention, rehabilitering och behandling av sjukdomsrelaterad kognitiv nedsättning. Förslaget (Fakta 2) är en precisering av vad som föreslogs 2008 [4].

58 specialistmottagningar för minnesrelaterade sjukdomar är anslutna till Svenska demensregistret [5]. Huvuddelen lägger tyngdpunkt på utredning och behandling av alzheimer och relaterade kognitiva sjukdomar. Mottagningarnas tillhörighet varierar, men geriatriska och psykiatriska verksamhetsområden dominerar medan internmedicinsk och neurologisk koppling finns i enstaka fall.

Minnesmottagningarna får huvudrollen vid införandet av den nya specialistutbildningen. Där finns kunskap om hur man testar kognitiva funktioner, avbildar hjärnan, gör genetiska och biokemiska undersökningar samt behandlar kognitiva symtom. Enheter som företräder associerade specialistområden behöver också engageras. Även gedigen teoretisk och praktisk orientering i neuropsykologi och arbetsterapi bör efterfrågas.

I översynen av specialistutbildningen 2015 blev äldrepsykiatri tilläggsspecialitet till geriatrik och psykiatri [6]. I äldrepsykiatrin är kognitiv utredning ett viktigt utbildningsmoment, men en stor andel patienter med kognitiva nedsättningar är varken äldre eller uppvisar psykiska symtom. Denna tilläggsspecialitet är därmed för smal.

Specialiteten kognitiv medicin kan ta ett samlat grepp om kognitiv ohälsa hos vuxna och har förutsättningar att få stort genomslag och locka fler blivande specialister. Många läkare som arbetar på minnesmottagningar efterlyser dessutom en specialisttillhörighet. Den nya specialiteten behövs, då

  • mörkertalet för kognitiv nedsättning vid olika sjukdomar är stort
  • kognitiv nedsättning är vanlig och leder till funktionshinder i vardagen
  • kunskapen om kognitionsmätning är otillräckligt spridd
  • kognitiv nedsättning har hälsoekonomiska konsekvenser
  • kunskap om kognition krävs för framgångsrika satsningar på äldrevård och personcentrerad vård.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Fakta 2. Specialistutbildning i kognitiv medicin

Tjänstgöring på specialistminnesmottagning med utredning, behandling och uppföljning av kognitiva sjukdomar (24 mån) samt sidotjänstgöring vid

  • neurologisk klinik – mottagning med patienter med blandade neurologiska problem (9 mån)
  • psykiatrisk klinik med fokus på psykos och affektiva tillstånd (4 mån)
  • rehabiliteringsklinik med fokus på hjärnskadesyndrom (4 mån)
  • geriatrisk klinik med fokus på multisjuka patienter (6 mån)
  • internmedicinsk klinik för diabetes, hypertoni och multisjukdom (3 mån).

Angivet antal månader är riktvärden.