Replik. »Man kan tycka vad man vill i sakfrågan, men vi torde kunna enas om att vi inte vill ha myndigheter som i vetenskapens namn sprider vilseledande information«, skriver Fredrik Tamsen om yttranden från RMV och Socialstyrelsen gällande Smers rekommendation om en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningarna. Här replikerar Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördjupat kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar. Uppdraget redovisades 31 maj 2018 i rapporten »Om magnetkamera vid bedömning av ålder – En studie av validiteten i radiologisk undersökning« och finns att läsa på myndighetens webbplats. Studien är utförd av Blekinge tekniska högskola och Karolinska institutet på uppdrag av Socialstyrelsen.

I en huvudstudie har fem olika tillväxtzoner i knäleden, handleden och fotleden på 938 personer 14–21 år undersökts med en bildteknik som avbildar brosk. I en tilläggsstudie med 400 av de 938 deltagarna har enbart den övre delen av knäleden undersökts med en bildteknik som avbildar bland annat skelett. 

»Figur 2« sägs i Fredrik Tamsens debattinlägg bygga på »beräkningar baserade på Socialstyrelsens studie«, och referens ges till Socialstyrelsens rapport och en artikel av Petter Mostad och Fredrik Tamsen i International Journal of Legal Medicine. Artikeln bygger på teoretiska antaganden samt en statistisk modell som tillämpats på data från den studie som redovisas i Socialstyrelsens rapport 2018. Författarna skriver själva i Läkartidningen (Läkartidningen. 2018;115:FE79) gällande artikeln att »våra resultat är behäftade med stora osäkerheter«.

Socialstyrelsen har i myndighetens remissvar på Smers skrivelse inte diskuterat tidpunkten för knämognad. Däremot har myndigheten i och med studien från 31 maj 2018 mer kunskap om när skelettet i knäleden mognar, och vi vet mer om för vilka åldrar det är särskilt svårt att avgöra 18-årsgränsen. Därmed bör åldersbedömning via magnetkameraundersökning av knäleden kunna göras på ett mer välgrundat sätt än tidigare.