Figur 1. Samband mellan knäledens mognadsstadier och ålder för pojkar/män, modellerad med logistisk regression utifrån sammanställd data från cirka 900 individer [https://www.rmv.se/wp-content/uploads/Sammanst%C3%A4llning_MR-kn%C3%A4.pdf].

Replik. Här replikerar Rättsmedicinalverket på ett debattinlägg i LT av Fredrik Tamsen, angående yttranden från RMV och Socialstyrelsen gällande Smers rekommendation om en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningarna.

Rättsmedicinalverket (RMV) har stor respekt för att frågor kring medicinska åldersbedömningar väcker känslor och engagemang. Det är därtill ett komplext område som ställer särskilda krav när frågorna ska diskuteras i debattinlägg. RMV anstränger sig för att beskriva verksamheten på hemsidan, men vill härmed även bemöta de påståenden som läggs fram.

Socialstyrelsen skrev i sin rapport från 2016 att knäet mognar vid 24 års ålder. Under tiden fram till verksamhetsstart i slutet av mars 2017 pågick ett omfattande utvecklingsarbete av RMV kring metod, processer och dokumentation.

Den specifika uppgiften om åldersspann från Socialstyrelsen som RMV refererade till vid sin pressträff 2016 har inte använts av RMV sedan dess och inte heller i några utlåtanden som utfärdats. Information om detta finns sedan en tid tillbaka att läsa om på Rättsmedicinalverkets hemsida [1].

Att knäet mognar vid 24 års ålder är följaktligen inte en siffra som står omnämnd i det rättsmedicinska utlåtandet om ålder som skickas till Migrationsverket. Den siffra på medelålder som fanns i Socialstyrelsens rapport från 2016 påverkar alltså inte hur RMV uppskattar andelen som bedöms korrekt relativt 18-års ålder.  

Enligt RMV:s beräkningar kommer färre än 10 procent ha moget knä i gruppen barn mellan 15–17,9 år, detta enligt uppskattning som även inkluderar resultatet från den validerande studien som Socialstyrelsen presenterade 2018 [2]. Metodens säkerhet uppskattas från fördelningen av uppnått slutstadium på kroppsdelen, tillsammans med ett antagande om jämn åldersfördelning i undersökningspopulationen.