Vaccination är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna mot infektionssjukdomar. Befolkningen vaccinerar sig inom barnhälsovården, elevhälsan, primärvården, företagshälsovården, sjukhusvården och hos privata vaccinatörer under olika skeden i livet. Det går i dag inte att få en samlad bild av vilka vacciner individen fått, och det är stora problem att få vaccinationsstatistik på befolkningsnivå.

Med undantag för den registrering som årligen görs av vaccinationer som ges inom det nationella allmänna barnvaccinationsprogrammet är det svårt att få fram uppgifter om vaccinationstäckningen hos befolkningen. Det går inte heller att få fram vaccinationsdata på individnivå, eftersom man använder olika journalsystem för registrering hos olika vaccinatörer (även inom samma län) och systemen inte kommunicerar med varandra.

Vi föreslår nu följande:

 • En modern nationell IT-plattform bör skapas som kan ta emot information från alla vaccinatörer, oavsett vilket journalsystem som används.
 • Det ska vara möjligt att ta ut nationell och regional statistik ur systemet.
 • Registret ska inkludera både nationella program, resevaccinationer, kompletterande vaccinationer och riskgruppsvaccinationer.
 • I journalsystemet måste det framgå vilka vaccinationer som är givna på annan ort och registrerade i ett annat journalsystem.
 • På individnivå ska man i sin digitala patientjournal få information om vilka vaccinationer man fått och om det finns behov av ytterligare doser.
 • Registreringen ska vara enkel att använda vid behov av massvaccinationer, till exempel en influensapandemi.
 • Information om biverkningar ska kunna föras över till Läkemedelsverkets biverkningsregister.
 • Ordination om uppföljande vaccination ska synas i olika journalsystem så att individen kan gå till olika vaccinatörer utan att behöva ny ordination.
 • Vaccinatören ska få fram information om tidigare givna vacciner på individnivå.
 • Nationella myndigheter ska på ett samlat sätt kunna följa vaccinationstäckning, biverkningar och effekten av vaccinationer på sjukdomsförekomsten.
 • Regionala myndigheter ska kunna följa vaccinationstäckning i sitt geografiska område.
 • Data från tidigare vaccinationsregister migreras till ett gemensamt vaccinationsregister för vaccinatörer och allmänhet.
 • Det gemensamma vaccinationsregistret ska säkerställa att historiska uppgifter lätt kan tas fram och hanteras vid intygsskrivning samt att historiska data inte försvinner.

Målet med en gemensam plattform för vaccinationsregistrering är att förbättra möjligheterna att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar. Inera, som ägs av SKL Företag och samtliga regioner och kommuner i Sverige, har bäst möjlighet att ta fram de IT-lösningar som behövs för att åstadkomma en väl fungerande vaccinationsregistrering.

Vi uppmanar Socialdepartementet samt regioner och kommuner att ge Inera uppdraget att så snart som möjligt skapa en plattform där alla vaccinationer som ges i Sverige ska registreras och vara åtkomliga för individen och de myndigheter som har behov av vaccinationsinformation. För att säkra att alla behov tillgodoses är det av största vikt att det skapas en expertgrupp för vaccinationsregistrering där alla vårdgivare som vaccinerar är representerade.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.