När lagändringarna för den nya läkarutbildningen träder i kraft nästa sommar kan Region Skåne erbjuda BT (bastjänstgöring) till läkare med legitimering från andra länder [1]. Ett BT-uppdrag har tagits fram [2] och vi har hög prioritet på att få en budget på plats redan i år. Annars är risken stor att det snabbt skapas en BT-kö.

Utgångsläget är att finansiera våra BT-tjänster och det regionövergripande uppdraget med centrala medel. Arbetet för att få ut BT-läkare i tjänst måste vara kraftfullt och ske snabbt över hela landet, men då Socialstyrelsens föreskrifter väntas bli klara först till sommaren 2020 bör acceptans finnas för att några regioner startar lite försiktigt det första året [3].

Regeringen anser att det är angeläget att BT erbjuds på många vårdnivåer och vårdinrättningar för att minska väntetiderna. Vi ser detta som en möjlighet att bredda tjänstgöringen till fler utbildande enheter. Speciellt i bristspecialiteter och specialiteter som inte riktigt fått chansen att synas i AT kan nya tjänstgöringsplatser bli extra värdefulla, exempelvis bör psykiatrin inkluderas i största möjliga omfattning.

Under 2019 är BT ett fokusområde i vårt nätverk för övergripande studierektorer och i styrgruppen för AT och ST. Dessutom förs en dialog om BT inom Södra sjukvårdsregionen. Fortlöpande kommunikation sker också med Stockholms och Göteborgs utbildningsenheter. Liknande nätverk utvecklas över hela landet [4]. I september 2020 står Malmö värd för kongressen Framtidens specialistläkare. I programmet finns en särskild BT-dag [5] då vi har möjlighet att stämma av det nationella läget och se hur vi tillsammans kan välkomna fler kollegor.

Region Skånes BT-uppdrag syftar till att få en fungerande struktur och process på plats [2], och eftersom en del grundfakta är kända finns goda förutsättningar att ta fram en första modell och organisation.  

Socialstyrelsens så kallade frirum ger möjlighet till lokal anpassning, men vi behöver få klarhet i vilka lärandemål och kompetensområden som ska gälla för BT, speciellt i relation till grundutbildningen och fortsatt ST. Utbildningsverksamhet kräver framförhållning och det finns ett stort behov av samordning så att vi i alla steg får en utbildning med progression och tydliga mål där BT blir första delen i framtidens ST.

Dimensioneringen av BT, AT respektive ST kommer att bli komplex den närmaste tioårsperioden, med parallella utbildningssystem och stegvisa anpassningar av antalet utbildningstjänster. Vi ser möjligheter att samordna BT med AT och ST i vissa kursmoment samt i mottagningsverksamheten, och i stället för att skapa nya enheter byggs den befintliga organisationen för AT och ST ut på regional nivå och inom våra sjukvårdsområden.

Vår förhoppning är att BT-året blir en relevant klinisk-praktisk tjänstgöring. En fullgod handledning är en grundläggande förutsättning; därmed är det lämpligt att etablera ett nära samarbete mellan region och universitet. Det är också viktigt att slutbedömning med extern granskare sker, förutom interna och externa kvalitetsgranskningar.

Vi vill skapa en riktigt bra BT. Sedan gäller det att trampa på gasen och växla upp till en BT-dimensionering som kan möta det behov av läkare – och läkare på rätt plats – hälso- och sjukvården kommer att ha framöver.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.