Preeklampsi är en allvarlig graviditetskomplikation som drabbar 3–7 procent av alla gravida kvinnor i Sverige. Sjukdomen har en komplicerad symtombild. Kvinnan kan bland annat drabbas av blodtrycksstegring, proteinuri, koagulationsrubbning, kramper och i värsta fall död. För barnet medför sjukdomen ökad risk för perinatal morbiditet, såsom intrauterin tillväxthämning och förtidsbörd, samt ökad mortalitet.

Det är visat att profylax med acetylsalicylsyra (ASA) till en högriskpopulation av gravida kan minska risken för preeklampsi och intrauterin tillväxthämning [1]. Mekanismen för detta är inte helt klarlagd, men ASA har både direkt effekt på trombocyter och endotelfunktion, bland annat genom hämning av cyklooxygenas [2]. Bäst effekt erhålls om profylax påbörjas före graviditetsvecka 16 [3] och om tabletten intas på kvällen [4,5].

Screening för risk för preeklampsi sker bäst genom att kombinera maternella karaktäristika med ultraljudsfynd i graviditetsvecka 11+0–13+6 och biokemiska markörer [6]. Detta tillämpas inte allmänt i Sverige i dag; i stället utför de flesta kliniker riskbedömning utifrån maternella riskfaktorer samt anamnes på till exempel aktuell eller tidigare hypertensiv sjukdom, diabetes, flerbörd eller svår autoimmun sjukdom samt vid graviditet genom äggdonation.

Vilken dos som bör ges är omtvistat. Det finns data som indikerar bättre effekt av doser i intervallet 100–150 mg/dygn, men metodologiska brister i studierna gör att detta inte är helt klarlagt [3]. Internationella riktlinjer [7-10] rekommenderar ASA-doser i intervaller 75–100 mg/dygn, i enstaka fall 150 mg/dygn. Tabletter i dosen 100 mg finns för närvarande inte att tillgå i Sverige. Här finns enbart 75 mg respektive 160 mg.

ASA är förenat med dosberoende biverkningar och komplikationer, varav ökad risk för blödning är den allvarligaste [11]. Det är inte heller klarlagt vilka långtidskonsekvenser ASA har på det ofödda barnet [12].

Andelen individer som inte svarar med hämning av trombocytaggregation vid ASA-behandling (non-responders) varierar. Under graviditet rapporteras 10–39 procent non-responders [13]. Den stora variationen i studierna beror på frånvaro av standardisering, olika populationer och metoder vid mätning av trombocytaggregation.

I Sverige svarade 98 procent av gravida kvinnor med minskad trombocytaggregation vid ASA-behandling med 75 mg ASA dagligen [14]. Hämningen minskade dock i tredje trimestern.   

I väntan på mer data gällande optimal dos är Hem-ARG:s rekommendation att tillämpa försiktighetsprincipen, vilket innebär att profylax med ASA 75 mg till kvällen kan ges till en väldefinierad högriskgrupp för preeklampsi eller intrauterin tillväxthämning. 

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.