Replik. Vi tackar Cecilia Radkiewicz och medförfattare för värdefulla synpunkter. Som framgår är detta en studie som inte ännu är avslutad. Vi avser inom kort analysera det som sannolikt är mest intressant – överlevnad korrelerad till väntetid till kirurgi.

Vad gäller indelningen av väntetiderna har vi utgått från de 36 dagar som det standardiserade vårdförloppet anger som önskvärd tid mellan välgrundad misstanke och start av behandling, i detta fall kirurgi. Den övre gränsen på 65 dagar har vi valt för att fånga de patienter som fått vänta betydligt längre än rekommenderat, en grupp som vi misstänkte fallit utanför den sedvanliga utredningen av någon anledning.

Patienterna i den gruppen var något äldre men framför allt var de sjukare, med högre angiven ASA-klass. Att analysera tiden till kirurgi som en kontinuerlig variabel är naturligtvist möjligt, kanske skulle detta kunna bidra till bättre förståelse.

Tumörer i pankreas kan vara av många olika ursprung med olika prognos. I det nationella pankreasregistret finns både cystsjukdomar i pankreas, neuroendokrina pankreastumörer, höggradiga dysplasier utan övergång i cancer och flera andra diagnoser. För att få en så homogen grupp som möjligt har vi valt att studera patienter med ett duktalt adenokarcinom, då det är dessa patienter som anses ha den mest aggressiva formen av pankreascancer. Vi ser också ett relativt stort bortfall, där det inte är registrerat vilken patologisk diagnos som föreligger.

Vi anser att det är korrekt att exkludera de patienter som fått neoadjuvanta cytostatika. De riskerar annars att »grumla bilden« hos den patientgrupp som fått vänta längst på kirurgi och därmed försvåra tolkningen av resultaten. I det aktuella studiematerialet rör det sig dock endast om ett fåtal patienter. En fråga för en annan studie kanske?

Registerstudier innehåller alltid felkällor, och denna studie utgör inget undantag. Ett annat möjligt problem med vår studie är PAD-bedömningarna. De har utförts på flera olika sjukhus under lång tid (2010–2018). Därmed är det svårt att säga att R0/R1-bedömningarna är strikt jämförbara. 

Det är naturligtvis viktigt att påpeka att våra resultat inte på något sätt påverkar hur vi tar hand om våra patienter. De ska precis som tidigare handläggas skyndsamt enligt standardiserat vårdförlopp.

Avslutningsvis tackar vi för intresset för vår studie och hoppas på en fortsatt givande diskussion när vi kommit med slutliga resultat.

Läs mer:
Svårt att dra slutsatser utifrån presenterade data (Kommentar)

Väntetid till operation påverkade inte utfallet vid pankreascancer (Nyhet)