Replik. Robin Midhage och Hanna Liljebäck, ordförande respektive ledamot i Sylf Uppsala, samt Torbjörn Karlsson, ordförande i Upplands allmänna läkarförening, kallar i en debattartikel i Läkartidningen bastjänstgöringen för en ödesfråga (länk i slutet av repliken). Här svarar Sofia Rydgren Stale, ordförande i utbildnings- och forskningsdelegationen och andre vice ordförande i Sveriges läkarförbund:

Vi är helt eniga med debattörerna och delar bilden av att vi som förbund måste agera kraftfullt för att säkra tillgången till BT-platser och att detta inte kan ske på bekostnad av antalet AT-platser, som redan i dag är för litet. Den 1 juli 2020 blir det skarpt läge för regionerna. Samtliga regioner blir då enligt hälso- och sjukvårdslagen skyldiga att tillhandahålla tillräckligt många ST-tjänster – inklusive BT-tjänster – för att möta det framtida behovet av specialistläkare. Hur ska vi då säkerställa att rätt antal specialistläkare utbildas? Jo, precis som skribenterna konstaterar i sin debattartikel behövs det mer nationell samordning.  

Läkarförbundet har länge arbetat för en nationell samordningsfunktion där staten tar ett tydligare ansvar för dimensioneringen av utbildningstjänster för läkare. Vårt förslag är att utnyttja den redan befintliga struktur som finns inom Socialstyrelsens nationella råd för specialiseringstjänstgöring, ST-rådet.

Nästa år inrättas dock ett helt nytt nationellt råd i syfte att samverka om kompetensförsörjningsfrågor. Det är ett steg i rätt riktning.

Rådets huvuduppgifter är att göra samlade bedömningar av kompetensförsörjningsbehoven, främja samverkan mellan huvudmän och lärosäten och vara rådgivande till beslutsfattare på nationell och regional nivå. Det kommer även att inrättas ett tillhörande rådskansli med placering på Socialstyrelsen. Vår förhoppning är att rådet och rådskansliet kan bli den samordningsfunktion vi behöver för att säkerställa framtidens tillgång av specialistläkare.     

En annan viktig fråga som skribenterna lyfter fram är den om framtagandet av handböcker för BT och ST. Regeringen föreslog i sin proposition »Bastjänstgöring för läkare« att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram handböcker för de nya föreskrifterna i syfte att underlätta för verksamheterna att tillämpa dessa. Riksdagen röstade igenom förslaget och i princip alla remissinstanser, inklusive Läkarförbundet, instämde.

Vi har vid flera tillfällen under året tagit upp frågan med Socialstyrelsen, som då hänvisat till regeringen. När vi ställde frågan till regeringen för ett par veckor sedan fick vi som svar att man arbetar med att implementera den nya läkarutbildningen samt den nya ST-tjänstgöringen. Huruvida framtagandet av handböcker är en del av det arbetet framgick inte.     

För att få till förändring inom politik och sjukvård krävs tålamod. I tider av budgetunderskott och läkarvarsel är det viktigt att vi som fackförbund står starkt och enat. Politiskt påverkansarbete gentemot beslutsfattare och arbetsgivare är ett maraton, och vi tänker inte sluta springa. Tillsammans gör vi skillnad.

Läs debattartikeln:

Basttjänstgöringen – en ödesfråga