Patientmötet står alltid i centrum för god och effektiv vård. På Sveriges läkarprogram undervisas och tränas de blivande läkarna i konsultationsteknik dels på kliniker, dels i specifik konsultationsträning. Vid Umeå universitet sker detta bland annat inom ämnena professionell utveckling och allmänmedicin.

I Utbildningsdepartementets promemoria »En sexårig läkarutbildning« [1] är ett av målen att »studenten skall kunna visa en fördjupad förmåga till professionellt bemötande av patienter och deras närstående …«

Studier visar att en strukturerad och personcentrerad konsultation ger större patienttillfredsställelse, färre remisser och färre återbesök [2, 3]. För att underlätta och ge struktur åt såväl konsultationsträning som patientmöten under läkarutbildningen har vi tagit fram en lathund i fickformat baserad på en välkänd tredelad, personcentrerad och evidensbaserad konsultationsprocess [4].

I lathunden ingår tre delar: patientens del, läkarens och en gemensam del. Eftersom missbruk, våld eller övergrepp kan finnas med vid en rad olika besvär har vi tagit med detta i lathunden [5]. Vi uppmanar även studenterna att använda sig av metakommunikation, som innebär att läkaren pratar med patienten om vad de ska prata om.

I patientens del uppmanas studenten att använda sig av fem ledord – tanke, oro, önskan, sammanfattningar och kvitton – som de tidigare fått föreläsning om. Den här delen av konsultationen kan liknas vid ett finmaskigt nät med hög sensitivitet där läkaren lyssnar till vad patienten har att berätta.

Övergången till läkarens del görs med en sammanfattning. I läkarens del tar studenten upp en riktad anamnes och gör en klinisk undersökning. Man kan likna det vid ett »fiskande« efter upplysningar (hög specificitet). 

Konsultationen avslutas i den gemensamma delen, där studenten gör en bedömning av det som kommit fram under besöket och ger förslag för den fortsatta handläggningen.

Mötet avslutas med ett »paket« [6]. Frågorna ska vara tydliga och utformas enligt följande:

  • Du kom till mig för att …
  • Jag undersökte dig och …
  • Vi kom överens om att …
  • Vad tar du med dig från vårt möte?

Lathunden underlättar den praktiska träningen av en evidensbaserad konsultationsmodell och har mottagits väl av såväl studenter som lärare. Den kommer att utvärderas vidare genom enkäter till användare och i studentexaminationer (exempelvis OSCE) för att se i vilken mån studenterna använder sig av modellen. Intresserade kollegor vid andra lärosäten får gärna höra av sig och prova lathunden i sin undervisning.