Att låta kvinnan föda i vatten är omdiskuterat. Främst lyfts risker för barnet fram. Befintlig vetenskaplig litteratur i ämnet [1-3] visar dock inte på ökade risker för barnet eller modern. I stället visar en studie [4] att det oftast är en positiv upplevelse för kvinnan. De studier som publicerats är dock inte tillräckligt stora för att säkert kunna visa utfall av exempelvis perinatal dödlighet hos kvinnor med låg risk för komplikationer. 

Nyligen publicerade Region Stockholm en HTA-analys [3] där slutsatsen är att vattenfödsel är säker för kvinnan (begränsat vetenskapligt underlag enligt GRADE). Vattenfödsel bedöms i analysen säker för barnet om modern är frisk och det är en okomplicerad fullgången graviditet med okomplicerat förlossningsförlopp (måttligt starkt vetenskapligt underlag enligt GRADE).

Kvinnor har själva rätt att välja hur de vill föda sitt barn. Vi har erbjudit bad som smärtlindring under en lång tid, och sporadiska vattenfödslar har förekommit på BB Stockholm redan innan beslutet om att erbjuda vattenfödsel togs. Inför införandet togs en riktlinje fram och personalen utbildades. Samtliga födslar i vatten dokumenteras, vilket är en förutsättning för kvalitetsuppföljningen.

I personalgruppen (barnmorskor, undersköterskor och läkare) fanns olika erfarenheter och tankar om vattenfödsel. Vissa hade varit med vid födsel i vatten ett flertal gånger och kände sig trygga i processen. Andra hade aldrig bevittnat en vattenfödsel. Några var nyfikna, andra skeptiska. Det fanns en uppsjö av tankar, farhågor och funderingar bland medarbetarna som lyftes upp till ytan före införandet.

Implementeringen innefattade följande:

 • Utformning av riktlinjer i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Identifiering av barnmorskor i personalgruppen med erfarenhet av vattenfödslar som kunde utgöra en erfarenhetsbas.
 • En halv tvärprofessionell utbildningsdag i teoretiska och praktiska moment i en vattenfödsel.
 • Plan för kontinuerlig uppföljning och återrapportering till medarbetare.

Drygt ett och ett halvt år efter implementeringen har vi i genomsnitt sju vattenfödslar per månad (drygt 2 procent). Allt fler barnmorskor känner sig trygga med att bistå kvinnor som föder i vatten. Barnmorskan får också själv avgöra när hon känner sig trygg med att ha ansvaret. Vid framfödandet i vatten närvarar alltid två barnmorskor. Läkarna har under året fått möjlighet att närvara vid födsel i vatten.

De svårigheter vi stött på har mestadels varit av praktisk karaktär, men det har även diskuterats en del kring erfarenhet och hur man bedömer att man själv har nödvändig erfarenhet. Diskussioner pågår fortfarande.  

Hittills har över hundra barn fötts i vatten på BB Stockholms förlossningsklinik. Målsättningen, en frisk mor och ett friskt barn, har uppfyllts och få interventioner har krävts under födandet. Barnmorskorna har fått ytterligare ett alternativ att erbjuda de födande. Vi bedömer att vattenfödslar har gett ett mervärde till såväl de födande som våra medarbetare. Vi är glada att vi vågade ta steget och delar gärna med oss av våra erfarenheter samt tar del av andras.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Kriterier för vattenfödsel vid BB Stockholm

 • Kvinnan ska vilja föda i vatten
 • Barnmorska som är trygg med att handlägga vattenfödsel
 • God rörlighet hos kvinnan (hon ska själv kunna ta sig i och ur badkaret)
 • Graviditetslängd 37+0 till och med 41+6
 • Frisk graviditet med SF-mått inom normalgränsen
 • Ingen pågående medicinering, med undantag för Levaxin (levotyroxin), SSRI, vitaminer och järntillskott
 • Uppfyllda kriterier för intermittent askultation av fosterljud
 • Ej tidigare grad IV-bristning
 • Klart fostervatten
 • Grupp B-streptokocker utgör inte hinder för bad under öppningsskedet eller födseln.