Antibiotika har revolutionerat den moderna medicinen och är ofta livräddande, om de finns tillgängliga. Under 2019 var 59 antibiotika restnoterade, varav åtta orala suspensioner. Vid tidpunkten för denna artikel var 17 antibiotika restnoterade.

Det är viktigt att skilja på när en specifik produkt inte kan levereras till marknaden (restsituation) och när vården saknar tillgång till ett läkemedel (bristsituation). En restsituation kan leda till en bristsituation om det inte finns tillgängliga alternativ inom samma utbytbarhetsgrupp.

Platinea har genomfört en enkätundersökning hos ett tiotal läkemedelsföretag som tillhandahåller antibiotika i Sverige. Enkäten kompletterar viktiga initiativ på området från Läkemedelsverket [1] och LIF (de forskande läkemedelsföretagen) [2].

Orsaken till restsituationer uppgavs framför allt vara produktions- och leveransstörningar, och i mindre omfattning oväntat stor efterfrågan. Det var dock svårt att få mer information om orsaken till produktions- och leveransstörningar då företagen är bundna av sekretessavtal. Med transparenta leveranskedjor och tydligare kommunikation kan man lättare ge prognoser för restnoteringar och därmed minska risken för bristsituationer.

Företag som marknadsför läkemedel i Sverige är skyldiga att anmäla en restsituation till Läkemedelsverket om den förväntas pågå i minst tre veckor (eller mindre om det kan medföra patientsäkerhetsrisker). Restsituationen ska om möjligt anmälas senast två månader före uppkomst. Av enkäten framgår dock att restsituationer ofta anmäls sent till Läkemedelsverket, i genomsnitt samma dag den uppstår.

Tidigare rapportering skulle ge vården möjlighet att förbereda sig och trygga tillgången till läkemedlet. Vidare anmäler en del företag endast restnoteringar som leder till bristsituation till Läkemedelsverket, och inte antibiotika som faller under »periodens vara-systemet«, eftersom de i det systemet rapporterar till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Vi stödjer därmed Läkemedelsverkets förslag om sanktionsavgifter om en restsituation inte anmäls [1].

En besläktad fråga är hur kommunikationen mellan läkemedelsföretagen fungerar vid restsituationer. Ett företag som producerar läkemedel inom en utbytbarhetsgrupp skulle eventuellt kunna öka sitt lager om en konkurrent anmält en restsituation, så att bristsituation undviks. Flera företag angav dock att detta skulle kunna innebära brott mot antitrust-lagstiftningen.

Vi menar att sådan livsviktig kommunikation behöver underlättas genom tydlighet i lagtolkningen och en central samordnande funktion. De antibiotika som restnoterades var borta från marknaden länge, ofta mer än tre månader, vilket visar att åtgärder vid restsituationer gällande antibiotika bör vara långsiktiga.

Ett samlat intryck från enkäten är att information om restsituationer sällan når förskrivande läkare. Vi anser att det är av stor vikt att informationen integreras i digitala informationssystem nära förskrivarna, företrädelsevis i journalsystem. Då detta sannolikt tar lång tid behövs interimslösningar. Därför välkomnar vi nyheten att information nu finns på Fass.se [2].

I kritiska och komplexa restsituationer där alternativ behandling är kontroversiell efterlyser företagen tillgång till en medicinsk expertgrupp. Platinea stödjer bildandet av en sådan grupp som vid behov kan bistå Läkemedelsverket. Antibiotika räddar liv – låt oss gemensamt arbeta för att trygga tillgången till dem.

Platinea är en samverkansplattform bestående av aktörer från akademi, vård, industri och myndighet. Målet är att trygga och förbättra tillgänglighet och optimal användning av antibiotika [www.platinea.se].