Säker tillgång till mat och vatten prioriterad fråga för Arktis

Säker tillgång till mat och vatten prioriterad fråga för Arktis

Under det svenska ordförandeskapet i Arktiska rådet har säker tillgång till mat och vatten varit en prioriterad fråga, skriver Birgitta Evengård och medförfattare.

Framgångsrikt utvecklingsarbete räddar hjärtan

Långsiktigt och strukturerat arbete med starkt ledningsstöd krävs för att förbättra resultatet vid hjärtstopp på ett stort sjukhus, skriver Annika Englund med flera.

Låt rättsläkarna jobba på helgerna

En enig rättsläkarkår vill bibehålla rättsläkarnas tillgänglighet utanför kontorstid.

Fler hjärtstartare behövs i samhället!

Vi måste hitta nya metoder för att mobilisera hjärtstartare till platsen för hjärtstoppet, skriver Jacob Hollenberg och medförfattare. (2 kommentarer)

Låt landstingen ta över företagshälsovården

Ett radikalt grepp för att rätta till systematiska brister vore att låta landstingen ta över all ­företagshälsovård, skriver Ulf Flodin och Annika Lillemets.

Är HbA1c 40 mmol/mol tecken på god diabetesvård?

För några dagar sedan skrev en förälder om sitt 5-åriga barn, med dia­betes sedan 2 års ålder och därmed sannolikt ingen kvarvarande egen insulinsekretion [1]. Med ca 300 blodsockerbestämningar i månaden, kolhydraträkning och dagliga justeringar av insulindoser uppnåddes ett HbA1c på 40 (sic !) mmol/mol.  Ett diabetesbarns mamma berättade om chattsidor: Ve den som inte ger […] (2 kommentarer)

Patientdatalagen bör kompletteras med riktlinjer om journalrutiner

Landstingens underlåtenhet att ta fram skriftliga rutiner kring tillämpningen av patientdatalagen i vårdvardagen är ett bristande ansvarstagande, anser Sylf.

Klarlägganden om mendelsk randomisering

Klarlägganden om mendelsk randomisering

Eftersom mendelsk randomisering används allt oftare är det viktigt att tydliggöra metodens förutsättningar och antaganden, skriver Arvid Sjölander.

Mendelsk randomisering bör förklaras på ett enkelt men korrekt sätt

Det har kommit kritiska synpunkter på mitt sätt att med en enkel figur illustrera mendelsk randomisering, konstaterar Peter M Nilsson.

Om anknytningen mellan surrogatmodern och det nyfödda barnet

Må vi aldrig i vårt land tillåta att barn utnyttjas för att lindra vuxnas smärtsamt upplevda barnlöshet, skriver Rolf Karlsson. (4 kommentarer)

Överväg provtagning i hemmet vid kliniska prövningar

En majoritet av patienterna som deltog i en studie föredrog provtagning i hemmet framför att ta sig till sjukhus.

Screening för bukaortaaneurysm effektiv och evidensbaserad medicinsk åtgärd

Det är rimligt att de som ansvarar för aortascreeningen också utformar informationen, kommenterar Marin Björck.

Respekt för medmänniskors eget val

Noggrann information till patienterna är till gagn för både patienter och läkarkåren, skriver Niklas Högerås, apropå screening för bukaortaaneurysm.

Datasystem i vården ska hjälpa personalen – inte belasta!

Nu räcker det! Läkare och sjuksköterskor är utbildade för att vårda och bota patienter, inte för att mata in fakta på rätt ställe i en dator, skriver Karin Starzmann. (5 kommentarer)

Kvinnan kan själv göra ett informerat val

Kvinnan kan själv göra ett informerat val

Kvinnor som trots information och stöd inte känner sig trygga att föda vaginalt bör tillmötesgås i sin önskan om kejsarsnitt utan att ifrågasättas, skriver Niels Lynøe och Lennart Nordström. (2 kommentarer)

Minskade statliga bidrag äventyrar krisberedskapen

Att de statliga bidragen till hälso- och sjukvården upphört för bl a utbildning och övning i kris- och katastrofberedskap äventyrar krisberedskapen, skriver Per Kulling.

Bakjoursskolan – en angelägenhet för alla

Bakjoursutbildning är inte bara en viktig fortbildningsfråga, den är också en viktig patientsäkerhetsfråga, skriver Peter Elbe och Karsten Offenbartl.

Ska hjärtstartare okritiskt spridas över Sverige?

Var i samhället ska hjärtstartare finnas för att verkligen försvara sin plats, undrar Bengt Fagrell.

Gör ett totalt omtag

»Gör ett totalt omtag i projektet och beakta människors behov av integritet, egenkontroll och självbestämmande«, skriver Anna Rask-Andersen och Torbjörn Karlsson.

Arbetslivsinriktad rehabilitering – en naturlig uppgift för företagshälsovården

Det behövds ett nationellt grepp om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, skriver Birgitta Gottfries Dahlberg och Karin Nord.