Människan anpassar sig snabbt till hypoxi

Människan anpassar sig snabbt till hypoxi – koppling till covid-19?

Människan anpassar sig snabbt till miljöer med begränsad syretillgång. Kanske är många covid-19-patienter som kommer till akuten redan anpassade till hypoxi? Det skriver Erika Schagatay, fysiologisk forskare inom hypoxi.(3 kommentar)

Mag–tarmsymtom och oral smitta bör beaktas vid covid-19

Beakta mag–tarmsymtom och fekal–oral smitta vid covid-19

Nya rön visar att sars-cov-2 kan infektera tarmepitel och att milda fall av covid-19 kan börja med mag–tarmsymtom. Fynden gör patogenesen vid covid-19 mer komplicerad, skriver Jonathan Cedernaes och medförfattare.(1 kommentar)

D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19

D-vitamin kan skydda riskgrupper mot svår covid-19

D-vitamin är billigt och ofarligt inom terapeutiska gränser. Trots avsaknad av evidens från randomiserade behandlingsstudier för dess skyddande effekt mot covid-19 bör man sträva efter att höja D-vitaminstatus hos riskgrupper, skriver Mats B Humble och medförfattare.(9 kommentar)

Ta hänsyn till barnkonventionen i klinisk forskning

Ta hänsyn till barnkonventionen och stärk kliniska forskningen

Barnkonventionen är numera lag i Sverige, vilket stärkt barns rättigheter. Behovet av evidens för behandlingar som ges till barn och ungdomar är dock fortfarande stort och den kliniska forskningen behöver stärkas, skriver Jenny M Kindblom och medförfattare.

Behandling av covid-19 – viktigt att beakta hyperinflammation

Behandling av covid-19 – viktigt att beakta hyperinflammation

Är det rimligt att låta svårt sjuka patienter i covid-19 invänta resultat av kliniska prövningar innan de kan få behandling som kan bryta den skadliga hyperinflammationen i lungor och övriga organ? Det undrar Björn Wahlin och medförfattare.(4 kommentar)

Oklar dyspnéattack – fall för teofyllin?

Oklara dyspnéattacker – fall för teofyllin?

Kurt Boman efterlyser en randomiserad studie för att fastställa om teofyllin är en säker behandling med positiva effekter på symtom, sjuklighet och dödlighet hos patienter med hjärtsvikt och central sömnapné.

Sträva efter balans i tarmens ekosystem vid svår covid-19

Sträva efter balans i tarmens ekosystem vid svår covid-19

Bibehållande eller återställande av tarmens ekosystem kan vara livsavgörande för svårt sjuka patienter, inte minst för dem som drabbats av den allvarliga formen av covid-19-infektion, skriver Peter Benno och medförfattare.

Coronaepidemin kan skörda 5 000 till 6 000 liv i Sverige

Coronaepidemin kan skörda 5 000 till 6 000 liv i Sverige

Utfallet av coronaepidemin i Sverige kan bli 5 000–6 000 dödsfall, men det är först när befolkningsstatistiken redovisar antalet dödsfall per månad vi kan uppskatta överdödligheten och beräkna antalet offer, skriver Åke Nilsson.(1 kommentar)

För tidigt dra slutsats att covid-19 kan utlösa Kawasaki

Barn med covid-19: samband med Kawasakis sjukdom mycket oklart

Nyheten om ett misstänkt samband mellan covid-19 och Kawasakis sjukdom hos barn har nyligen rapporterats. Det är viktigt att klarlägga om det finns ett samband, men flera fakta gör att kopplingen är osäker, skriver Jonas F Ludvigsson.(3 kommentar)

Sjukhuslaboratoriet – en guldgruva av data över vårdtrender

Sjukhuslaboratoriet – en guldgruva av data över vårdtrender

Sjukhuslaboratorier är en guldgruva av data för att titta på förändringar och trender i sjukvården. Stora mängder data är tillgängliga med kort fördröjning, skriver Mathias Karlsson och medförfattare.

Dödligheten i covid-19 – svår att beräkna och drabbar olika

Dödligheten i covid-19 – svår att beräkna och drabbar olika

Coronaepidemin och dess effekter präglas av initial smittsamhet, flockimmunitet och skyddsåtgärder inom olika befolkningsgrupper. Min förhoppning är att vi snart släcker branden i Stockholm och övriga eldar i Sverige samt lyckas förebygga nya eldhärdar och skyddar äldreboenden bättre, skriver Anders Björkman.(6 kommentar)

Behovet av rehabilitering måste mötas efter svår covid-19

Stort behov av rehabilitering måste mötas efter svår covid-19

Vi kan vänta oss komplexa rehabiliteringsbehov och behov av långvariga insatser av specialiserade rehabiliteringsteam hos personer som överlevt covid-19, skriver Kristian Borg, ordförande i Svensk förening för rehabiliteringsmedicin, och medförfattare.(2 kommentar)

Fysisk distansering – korrekt begrepp för att minska smittan

Fysisk distansering – korrekt begrepp i kampen mot covid-19

Det är inte social distansering som kan minska spridningen av coronaviruset utan ett fysiskt avstånd på två meter eller mer. Vi hoppas att det svenska språkbruket ändras så att ordet »fysisk« i stället för »social« används för den distansering som behövs för att minska smittan, skriver KI:s resursgrupp för psykisk hälsa i covid-19-pandemin.

Utan kraftfulla insatser riskerar covid-19 att öka hälsoklyftorna

Utan kraftfulla insatser riskerar covid-19 att öka hälsoklyftorna

Enligt riksdagens målsättning ska hälsoklyftorna i Sverige slutas inom en generation. Tyvärr riskerar covid-19 att öka ojämlikheten i hälsa. Med effektiva och långsiktiga åtgärder kan detta motverkas, skriver Wenjing Tao och medförfattare.(1 kommentar)

Överväg försök med lågdoscytostatika vid svår covid-19

Försök med lågdoscytostatika vid svår covid-19 bör övervägas

Tre onkologer föreslår att lågdoscytostatika prövas för att motverka den allvarliga lung- och njurreaktion som patienter kan drabbas av vid covid-19-infektion. Detta bör ske antingen som en randomiserad studie eller i en observationell studie med historiska kontroller.(2 kommentar)

Studentarbeten vid Sahlgrenska akademin ska vara etiskt granskade

Studentarbeten vid Sahlgrenska akademin ska granskas etiskt

Missuppfattningar om vad som gäller för etisk granskning av studentarbeten har lett till att man i Göteborg tagit fram rutiner för etisk granskning av examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Det skriver Sven Wallerstedt med flera.(1 kommentar)

Goda skäl att pröva höga doser av C-vitamin vid covid-19

Goda anledningar att pröva höga doser C-vitamin vid covid-19

Behandling med »megadoser« av C-vitamin har ännu inte testats hos covid-19-patienter, men då detta är helt ofarligt finns det all anledning att pröva denna terapi under pågående coronaepidemi, skriver Uffe Ravnskov.(10 kommentar)

Företagshälsovården bör ses som en del av vårt trygghetssystem

Företagshälsan bör ses som en del av vårt sociala trygghetssystem

Diskussionerna om hur företagshälsovården ska organiseras och ersättas måste fortsätta. Företagshälsovården bör ses som del av vårt sociala trygghetssystem och få ersättning, precis som sjukvården, skriver Göran Redmo.

Näringsintaget viktigt under pandemin, inte minst hos äldre

Näringsintaget viktigt under pandemin, inte minst hos äldre

Nu finns coronavirusinfektionen på äldreboenden i landet. Förutom att de boende skyddas med god hygien och avvägd isolering bör åtgärder för att stärka motståndskraften också övervägas, vare sig man är smittad eller inte, skriver Bo H Jonsson och medförfattare.(1 kommentar)

Webbseminarium ett bra stöd för reflektion

Webbseminarium – bra stöd för reflektion i sjukvården

Brist på samtalsforum inom vården har blivit särskilt tydligt under covid-19-pandemin. Ett nyligen genomfört webbseminarium gav möjlighet att diskutera viktiga frågor. Vi rekommenderar fler att mötas på webben och utbyta erfarenheter, skriver Mats Ericson och medförfattare.(1 kommentar)