Involvera experter på åldrande för att skydda äldre mot covid-19

Involvera experter på åldrande för att skydda äldre mot covid-19

Det finns stor expertis inom forskningen om äldre, åldrande och äldrevård i Sverige som bör utnyttjas nu, när den behövs som mest. Det skriver 30 forskare inom äldreområdet, som är beredda att hjälpa Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SKR att snabbt implementera de handlingslinjer som är viktigast just nu.(1 kommentar)

Vi ser att många barn drabbas hårt av pandemins följder

Vi ser att många barn drabbas hårt av pandemins följder

Vi önskar att regeringen och svenska myndigheter på ett tydligt sätt lyfter frågan om pandemins effekter på unga individers hälsa ur ett brett perspektiv. Det skriver företrädare för Svenska barnläkarföreningen och dess delförening för barn som far illa.(4 kommentar)

Fel fokus i debatten om skyddsåtgärder

Debatten om skyddsåtgärder i vården har fått fel fokus

Debatten om hur vi bäst skyddar personal från smitta under covid-19-pandemin har i stort sett fokuserats på personlig skyddsutrustning. Vi vill rikta fokus mot vikten av att ytterligare stärka kunskapen om och följsamheten till hygienrutinerna, skriver en grupp hygienläkare.(1 kommentar)

Delat syrgasflöde kan öka kapaciteten under krisen

Delat syrgasflöde kan öka kapaciteten under coronakrisen

Tillgången till högflödessyrgasgrimma vid hypoxisk respiratorisk svikt är begränsad. Med hjälp av 3D-utskrivna adaptrar kan vid dela ett system för två patienter och öka behandlingskapaciteten under covid-19-pandemin, skriver Jesper Hessius och medförfattare.

Försäkringskassan ifrågasätter aldrig medicinska diagnoser eller bedömningar

Vi ifrågasätter inte medicinska bedömningar

Margaretha Lööf-Johanson målar i ett debattinlägg i Läkartidningen upp en mycket negativ bild av Försäkringskassan. Det är tråkigt att hon uppfattat vår roll på detta sätt, skriver Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare sjukförsäkringen, i denna replik.(8 kommentar)

Covid-19 undersökt hos personal på boende i Göteborgsregionen

Av de 57 som uppgav att de planerade att arbeta den dagen hade 23 (40%) något av symtomen snuva, halsont, hosta eller feber. Fyra av dessa 57 var PCR-positiva för covid-19. Detta framgår av en undersökning vid ett äldreboende i Göteborgsregionen, skriver en grupp läkare i ett brev.(1 kommentar)

Omedelbara åtgärder krävs för att skydda de mest utsatta

Omedelbara åtgärder krävs för att skydda de som är mest utsatta

Covid-19-pandemin är här och nu. Vi förväntar oss omedelbara och kraftfulla åtgärder från regeringen för att skydda svaga grupper i Sverige och utomlands, skriver en stor grupp läkare på initiativ av Henry Ascher och Victoria Strand. Båda är talesperson för det internationella uppropet »SOSMoria« som snabbt fått 40 000 underskrifter, däribland över 6 000 läkare.

Strikta riktlinjer för kirurgi vid covid-19 i Storbritannien

Covid-19 – strikta riktlinjer för kirurgi i Storbritannien

Sjukvårdspersonal som vårdar och opererar patienter med covid-19 är i en särskild riskzon. Läkarförbundet, specialitetsföreningarna och landets verksamhetschefer måste agera för att skydda patienter och personal, skriver Jörgen Rutegård.(3 kommentar)

Hepatit C-behandling bör kunna erbjudas av fler vårdgivare

Hepatit C-behandling bör kunna erbjudas av fler vårdgivare

En allt större andel av patienterna med hepatit C nås inte av infektionssjukvården. Fler vårdinrättningar och behandlingshem bör därför kunna erbjuda behandling, skriver Simon Larsson.

Sjukskrivning är en del av medicinsk vård och behandling

Sjukskrivning är en del av en medicinsk behandling

Beslut om sjukskrivning är en del av vård och behandling. De första månadernas sjukskrivning ska därför inte kunna ifrågasättas av Försäkringskassan. Företagshälsovården bör återupprättas och tillgången till arbetsmiljökompetens för yrkesinriktad rehabilitering bör utvecklas, skriver Margaretha Lööf-Johanson. (4 kommentar)

Viktigt med verktyg mot moralisk stress under och efter covid-19

Viktigt med verktyg mot moralisk stress under och efter covid-19

Svåra medicinska beslut och prioriteringar riskerar att ge hög grad av moralisk stress hos vårdpersonalen. För att stärka ett hållbart arbetsliv i en hållbar sjukvård krävs väl utarbetade organisatoriska rutiner och individorienterade insatser, anser Walter Osika och medförfattare.(3 kommentar)

Läkarstudenter drabbas hårt vid brist på VFU-platser

Läkarstudenter drabbas hårt vid brist på VFU-platser

Läkarstudenter måste få förutsättningar att genomföra terminens kurser, skriver Liberala studenter riks och Skåne. I pandemins spår har lärosäten fått svårt att erbjuda VFU-platser, och vissa regioner har planer på att temporärt stänga ner VFU. 

Vårdpersonal måste få tid till sömn och återhämtning

Personalen måste få tid till sömn

Tid för sömn och återhämtning är av avgörande betydelse för att vårdpersonal som riskerar att smittas av olika patogener i arbetet ska kunna bygga upp ett fullgott immunförsvar, skriver Jonathan Cedernaes.

Tillförlitlig information grunden för åtgärder under pandemi

Regional information grunden för åtgärder under pandemi

Tillförlitlig pandemiinformation är en grund för sjukvårdens kapacitet att begränsa konsekvenserna av covid-19. Region Östergötland har i samarbete med Linköpings universitet utvecklat en infrastruktur som nu används för simuleringar, nulägesöversikter och regionala korttidsprognoser av vårdbelastning under covid-19-pandemin, skriver Toomas Timpka och medförfattare.

Aerosoler i luften kan vara en smittväg vid svår influensa

Aerosoler kan vara en smittväg vid svår influensa

Personal som vårdar patienter med covid-19-infektion där risken är stor att luften innehåller höga halter av infektiös aerosol ska ha tillgång till andningsskydd av typen N95. Det bör åligga huvudmännen att lägga alla resurser på att tillgodose tillgången, skriver Sven Erik Lundin.(6 kommentar)

Socialstyrelsen delar bilden av plattform för prioriteringar

Socialstyrelsen delar bilden av den etiska plattformen

Vi välkomnar synpunkter som förs fram i ett debattinlägg i Läkartidningen och vill lugna författarna med att Socialstyrelsen delar deras bild av den etiska plattformen för prioriteringars ställning i svensk lagstiftning, skriver Thomas Lindén och Lars Sandman.(1 kommentar)

Myndigheten bör fundera på att uppdatera prognos

Utfallet avviker från myndighetens prognos

Andreas Palm skriver i ett debattinlägg i LT att Folkhälsomyndigheten underskattar det ökade behovet av vårdplatser i samband med covid-19-pandemin. Motsvarande myndigheter i Danmark och Norge räknar med ett mer aggressivt förlopp, skriver Mattias Haglund och Tom Gyllenhammar.(2 kommentar)

Nya principer för prioriteringar av intensivvård ifrågasätts

Principer för prioriteringar av intensivvård ifrågasätts

Författarna ifrågasätter Socialstyrelsens nya principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden. Flera definitioner i Socialstyrelsens nya riktlinjer anses inte vara i linje med prioriteringsplattformen.(14 kommentar)

Rysk roulette med unga kvinnors sexuella hälsa

Rysk roulette med unga kvinnors sexuella hälsa

Kan författarna rakryggat säga att de avråder unga kvinnor från att behandla en diagnostiserad, men icke symtomgivande mykoplasmainfektion? Det undrar PG Larsson och Pasi Bauer i en kommentar till ett debattinlägg i LT av Peter Nolskog och medförfattare.(3 kommentar)

Vårdresurserna kan inte fördelas till dem som skriker högst

Resurserna kan inte fördelas till dem som skriker högst

I en katastrof är det en central princip att ha så hög kompetens som möjligt längst fram. Vi som läkare har nu en möjlighet att visa vården och omvärlden att vi är ledare och förebilder, skriver Patrik Benjaminsson Nyberg.(5 kommentar)