Humoralt virusförsvar har hamnat under radarn

Humoralt virusförsvar har hamnat under radarn

Plasmaexsudation kan inte studeras in vitro och faller ur ramen för immunologisk framkantsforskning. Detta tidiga immunförsvar framstår dock som potentiellt bidragande faktor till skillnader i vår förmåga att hantera sars-cov-2 på luftvägsnivå, skriver Carl Persson.(2 kommentar)

Hur ser medicinsk utbildning ut post pandemin?

Hur ser medicinsk utbildning ut post pandemin?

Coronapandemin har påskyndat skiftet från fysisk till digital kommunikation. Hur vi aktivt håller oss uppdaterade om nya undervisningsmetoder och möter nya utmaningar avgör hur det medicinska utbildningssystemet presterar post pandemin, skriver Lingjing Chen.

Framtida krisberedskap kräver satsning på unga forskare

Framtida krisberedskap kräver satsningar på unga forskare

För att kunna hantera såväl naturkatastrofer som pandemier krävs att Sverige har samhälleliga rutiner, nödlager och kunskap. Vi måste också bedriva och finansiera forskning samt inte minst främja forskningsintresset hos unga, skriver styrelsen för Unga forskare.

SVAR kan ge svar om undanträngningseffekter

Akutvårdsregister kan ge svar om undanträngning under pandemi

Pandemins effekter på akutsjukvården är stora och behöver övervakas. Svenska akutvårdsregistret möjliggör detta, men dessvärre är flera hårt drabbade regioner ännu inte anslutna, skriver Lisa Kurland och medförfattare.

Global demokrati – rätt medicin mot coronapandemin

Global demokrati – den bästa medicinen mot coronapandemin

Vi läkare har i vår gedigna utbildning och våra kliniska erfarenheter tillägnat oss kunskaper kring människans sårbarhet och styrkor. Dessa kunskaper behövs i demokratins tjänst. Global demokrati är en verkningsfull medicin, skriver Carin Ölmunger.

Utlandsuppdrag kan leda till säkrare vårdapparat

Utlandsuppdrag kan bana väg för en säkrare vårdapparat

För att säkerställa god och säker vård borde arbetsgivarna uppmuntra ideella utlandsuppdrag. Socialstyrelsen bör överväga att ställa krav på att läkare skaffar sig erfarenheter för att hantera resursbrist, större händelser eller katastrofsituationer, skriver Pelle Conradi.(1 kommentar)

Lustgasdestruktion är ett slag i luften

Lustgasdestruktion – ett slag i luften

Tills övertygande fakta visar annat hävdar jag att lustgasdestruktion i vården endast är ett slag i luften. Destruktorn löser ett problem som inte finns, med en metod som inte fungerar. Skattemedel kan användas bättre, skriver Bror Gårdelöf.(4 kommentar)

Felaktig organisation grund till tragedin inom äldrevården

Felaktig organisation grund till tragedin inom äldrevården

Haveriet inom äldrevården under coronapandemin blottar en organisation där den medicinska kompetensen prioriterats bort. Sjukvården måste ha huvudmannaskapet för hemsjukvårdens och äldreboendenas sjuksköterskor och läkare, skriver Anna Hammarström och medförfattare.(16 kommentar)

Socialstyrelsen och SBU svarar om artroskopi

Socialstyrelsen och SBU svarar om artroskopisk kirugi

Den samlade evidensen av fler än 10 RCT visar att effekten av artroskopisk kirurgi inte är bättre än placebokirurgi eller icke-kirurgisk behandling, skriver Socialstyrelsen och SBU i denna gemensamma replik på ett debattinlägg i LT av Magnus Forssblad och medförfattare.

Alla artroskopier bör inte betraktas som onödiga ingrepp

Nej, alla artroskopier bör inte betraktas som onödiga

I väntan på noggrannare analys vill vi uppmana Socialstyrelsen att förtydliga uppgifterna om antal artroskopier och potentiell kostnadsbesparing i underlaget för uppdaterade nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, skriver Magnus Forssblad och medförfattare.

Låt Taiwan delta i WHO:s arbete mot covid-19-pandemin

Låt Taiwan delta i WHO:s arbete mot covid-19-pandemin

Taiwan har varit ett framgångsland i kampen mot covid-19 och visat hur man kan bekämpa pandemin effektivt. Sverige måste arbeta aktivt för att Taiwan ska kunna delta i WHO:s arbete, skriver Jonas F Ludvigsson.(1 kommentar)

Vårdens normsystem kan fås att fungera tillsammans

Den goda vårdens normsystem kan fås att fungera tillsammans

Om man av hälsopolitiska skäl väljer att spela ut prioriteringsordningen och vårdgarantin mot varandra skulle det kunna undergräva förtroendet för hälso- och sjukvården i det känsliga läge den nu befinner sig, skriver Lotta Vahlne Wästerhäll.

Gör forskningen till en del av framtidens krisberedskap

Gör forskningen till en självklar del i framtidens krisberedskap

Med långsiktigt hållbara beslut kan Sverige stå bättre rustat inför framtida pandemier. Forskning måste vara en självklar del av vården i en kunskapsnation – och i Sveriges krisberedskap, skriver företrädare för Cancerfonden.

Användningen av begreppet CUP bör minska

Hög tid att minska användningen av »cancer utan känd primärtumör«

Den utmärkta ABC-artikeln om cancer utan känd primärtumör (CUP) i Läkartidningen tar upp några undergrupper där man kan ge riktad behandling efter förmodad diagnos. Vi ifrågasätter om dessa ska klassificeras som CUP, skriver Magdalena Adde och medförfattare.

Replik ger inga nya motiv för fortsatt risktagande

Replik om diskproteser ger inga motiv för ett fortsatt risktagande

Det framkommer inget i inlägget från Svante Berg och Tycho Tullberg LT som motsäger vårt huvudbudskap att de ovanliga men mycket allvarliga komplikationerna tillsammans med osäkerhet om långtidsresultaten gör att diskprotes inte bör användas, replikerar författarna till en kritiserad medicinsk kommentar i LT.(1 kommentar)

Låt lex Lilla hjärtat stärka barns rätt

Låt lex Lilla hjärtat stärka barns rättigheter i placeringsärenden

Det lagförslag om hur barns rättigheter ska stärkas i domstol vid placeringsärenden, som ska presenteras av regeringens utredare senast i februari 2021, bör innehålla en skrivning om att domstolen ska kunna begära psykiatrisk/neuropsykiatrisk utredning av de biologiska föräldrarna, skriver Elisabeth Fernell och medförfattare.

Forskare i Nature: Vi riskerar att förlora slaget om vaccinationerna

Forskare i Nature: Risk att vi förlorar slaget om vaccinationer

I en färsk artikel i Nature, publicerad 13 maj, drar författarna slutsatsen att vaccinationsanhängarna riskerar att förlora slaget om vaccinationerna. Vi som förespråkar vaccinationer kan inte slappna av. Vi måste agera nu, skriver Jonas F Ludvigsson.(6 kommentar)

Omvärdera synen på äldres livsvillkor

Omvärdera synen på de äldres livsvillkor under pandemin

Åtgärder för att skydda den äldre befolkningen från covid-19 behöver inriktas på hur vi kan främja ett aktivt och meningsfullt liv trots pandemin. Det anser Loretta G Platts, Lawrence B Sacco och Boo Johansson.(4 kommentar)

Examensprojekt i Uppsala visar hur läkarstudenter ser på fusk

Så tänker läkarstudenter om fusk

Cirka 20 procent av läkarstudenter i en studie hade varit oärliga vid journalföring, 6 procent hade fuskat på tenta och 10 procent »fifflat« med närvaron vid obligatoriska moment. Detta visar på brister i den undervisning de får om fusk och hur fusk hanteras av universitetet, skriver författarna.(3 kommentar)

Risk för ökning av våld i nära relationer under pandemin

Risk för ökning av våld i nära relationer under pandemin

Under coronapandemin ska hemmet vara den säkraste platsen, men så är det inte för alla. Organisationer i Sverige och globalt slår larm om att våld i nära relationer ökat under coronapandemin, skriver Emma Stenbacka.