Läkarförbundet välkomnar Gabriel Wikström (S) som minister med ansvar för folkhälsa och sjukvård. Jag ser fram emot en bra dialog i frågor som rör läkare och hälso- och sjukvårdens utveckling. Vi har redan haft kontakt och planerar ett första möte inom kort.

I sammanhanget vill jag framhålla statsminister Stefan Löfvens framsynta debattartikel i Dagens Nyheter om nödvändigheten att tillvarata läkarnas professionella yrkeskunskaper och erfarenheter för att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Även i regeringsförklaringen uttalas vikten av att stärka professionerna i offentlig sektor. Vi välkomnar således att regeringen ska utveckla nya styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna.

Läkarnas arbetsmiljö påverkar vårdens utförande och möjligheter att få fast bemanning. Till exempel är det en viktig faktor för hur läkare upplever sin arbetsmiljö att det finns tillräckliga resurser för att kunna ge patienterna god vård. Regeringen kommer att arbeta för att kollektivavtal inte ska kunna kringgås. Det är betryggande att regeringen värnar om kollektivavtalen.

När regeringen nu tillsätter en kommis­sion för jämlik hälsa ställer vi självklart upp och förutsätter att vi får vara med och bidra. En förutsättning för en jämlik vård är en god läkarförsörjning över hela landet. Läkarförbundet har därför länge efterfrågat ett nationellt verktyg som analyserar och samordnar behoven för att åtgärda den ihållande bristen på bland annat allmänläkare, geriatriker och psykiatrer.   

Forskning är viktigt för att Sverige ska ha en sjukvård i världsklass. Villkoren för forskare är däremot långt ifrån världsklass. Därför är det glädjande att statsministern slår fast att Sverige ska vara en ledande forskningsnation och att unga forskares villkor ska förbättras samt att basanslagen för forskningen prioriteras upp.  

I Sverige har vi relativt många läkare per capita. Däremot är att andelen läkare som arbetar i primärvården relativt sett mycket låg. Under senare år har problemen ökat. Många vårdgivare har blivit beroende av bemanningsföretag. Större inflytande över den egna arbetssituationen för de läkare som har fast tjänst skulle få dem att vilja stanna kvar, men också locka andra att söka anställning.

Läkarnas arbete måste också organiseras effektivare så att tiden mer ägnas åt att möta patienter och det som kräver läkarens kompetens. Vår förhoppning är att regeringen arbetar för att minska läkarnas allt tyngre administrativa bördor och skapar förutsättningar för bättre IT-stöd. 

Förra veckan presenterade Riksrevisionen en rapport som handlade om prestationsbaserade överenskommelser. Slutsatsen är att ersättningarna baserade på prestation inte leder till en mer jämlik vård. Snarare leder bonussystemen till större skillnader mellan de bästa och de sämsta landstingen. Riksrevisionens lösning är att staten sätter upp mer övergripande mål för sjukvården. 

l likhet med Riksrevisionen anser vi att hälso- och sjukvården behöver utvecklas mot ett mer nationellt system som ger samma vård oavsett bostadsort, kön eller etnicitet. Riksrevisionen påtalar behoven att utforma en medicinsk vårdgaranti som tar bättre hänsyn till dem som har störst behov: de sköra äldre patienterna och andra långvarigt sjuka. När regeringen nu deklarerar att en långsiktig kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen ska tas fram i bred samverkan så välkomnar vi detta.

Avgörande för en god och kvalitativ vård är läkarnas kompetens. Här behövs satsningar! Läkarnas deltagande i kompetensutveckling har sjunkit drastiskt de senaste åren. Vi efterlyser en fastare struktur, möjligtvis lagreglering, för kontinuerlig fortbildning som garanterar att läkarna får uppdatera sina kunskaper.

I valtider brukar politiker omfamna företagande. Regeringen har aviserat att reglera vinstuttaget i välfärden. Vad det får för konsekvenser är i nuläget oklart. Likaså är det problematiskt att begränsa vårdvalet i primärvården och försvåra tillkomsten av nya vårdföretag. Det slår hårt inte minst mot kvinnligt företagande. 

Läkarförbundet är för en mångfald av olika vårdgivare – framför allt en större andel av små läkarledda företag – skulle gynna vårdens utveckling och kvalitet. Dessutom att patienter ges stor valfrihet att välja vårdgivare efter eget huvud. 

Jag ser jag fram mot mitt möte med folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.