Landskapet susar förbi utanför tågfönstret och det är dags att samla ihop intryck och reflektioner efter dagens möte i Linköping. Tillsammans med Öster­götlands läkarförening har vi precis gjort vårt sjätte och näst sista stopp på den rundresa vi har valt att kalla universitetsronden.  Vi har rest runt från Lund i söder till Umeå i norr, från Stockholm i öst till vårt sista stopp i Göteborg i väst i januari. 

Syftet har varit att tillsammans med representanter från lokalföreningen och Sveriges läkarförbund students lokalavdelning träffa de medicinska fakulteternas ledning och representanter för respektive regions FOUU-enhet. Vår förhoppning med universitetsronden var att få möjlighet att stärka den lokala dialogen med de medicinska fakulteterna och bidra till ömsesidigt kunskapsutbyte, och denna förhoppning har med råge infriats. Vi har på ett öppet och förutsättningslöst sätt kunnat dela med oss till varandra av våra tankar, funderingar och erfarenheter. Startskottet gick av stapeln i Örebro i maj 2018, och när vi knappt två år senare har besökt alla de universitetsorter som bedriver läkarutbildning hoppas vi på att få möjlighet att genom fortsatta samtal och möten få fortsätta de dialoger som påbörjats.

Alla de universitet vi besökt är enskilda statliga myndigheter, och samtidigt som de har mycket gemensamt har de också en del som skiljer dem åt. Vi har även träffat dem spritt över tid, vilket gör att mötena till sitt innehåll har haft viss variation. Några möten skedde innan beslutet om en sexårig grundutbildning togs och andra efteråt, och innehållet har också anpassats efter lokala förutsättningar. De teman som dock alltid har berörts är samverkan mellan universitet och region, studenternas lärandemiljö och den nya sexåriga grundutbildningen. 

Att planera mötet utifrån tre teman har lett till att vi har kunnat stanna upp och diskutera både övergripande strukturella frågor och detaljerade lokala förutsättningar. Eftersom läkarutbildningen genomgår en av de största moderniseringarna på flera decennier har vi ägnat en ansenlig tid av mötet åt att djupdyka i hur universiteten förbereder denna förändring. Hur går omställningsarbetet, och vilka farhågor ser man? Hur arbetar man för att säkerställa tillgången till handledare, och hur riggar man för att bedöma lämplighet? Hur kommer man att säkra att studenterna är tillräckligt förberedda i olika medikolegala frågor inklusive vårdintyg? Hur ser man på att införa kombinationsutbildningar där man kombinerar en läkarutbildning med exempelvis en forskarutbildning? Eftersom vi besökt universiteten spritt över tid är det svårt att fullt ut jämföra omställningen till den nya grundutbildningen – men intrycket är att alla nu är i full gång och arbetar med att få den nya målbeskrivningen på plats. 

På alla orter har vi också lyft fram och diskuterat #metoo, #utantystnadplikt och det faktum att en fjärdedel av de svarande i vår grundutbildningsenkät uppger att man på grund av kön blivit negativt särbehandlad av lärare eller handledare. Fritextsvaren i enkäten är tyvärr dyster läsning. Vi har särskilt lyft fram behovet av att arbeta med rutiner och riktlinjer för hur man anmäler och hur man hanterar anonyma anmälningar. Vi har uppmuntrat att frågan lyfts fram i samband med handledarutbildning och påvisat behovet av att vi alla tar ansvar för hur vi beter oss. I dessa frågor är det nolltolerans som gäller. 

Vad gäller samverkan mellan universitet och region har vi särskilt diskuterat hur man arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen av läkare som undervisar på läkarprogrammet. Finns det någon långsiktig strategi för detta? Ett annat viktigt fokus har varit hur man skapar bättre förutsättningar för en mer attraktiv forskarkarriär, och hur man attraherar läkarstudenter till forskning. Nu senast vid mötet i Linköping fick vi höra att de medicinska dekanerna tillsammans lyft fram behov av att se över regelverket för kombinationsanställning, vilket vi ser som mycket positivt. 

Tillsammans gör vi skillnad för en modern och högkvalitativ utbildning och en medicinsk forskning i världsklass.