Välkommet förslag för en mer lättillgänglig vård

Socialstyrelsens rapport »Ojämna villkor för hälsa och vård« inleder med orden »Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vård och behandling ska erbjudas på lika villkor med likvärdigt bemötande till alla oavsett bland annat bostadsort.« Rapporten slår också fast att ojämlikheten i dagens vård bland annat beror på landstingens olika vårdutbud. De allra flesta upplever skillnaderna […]

Dålig planering orsakar läkarbrist

Det fattas 1 400 specialister i allmänmedicin, enligt Läkarförbundets rapport om bemanningen i primärvården. Nyheten har väckt en hel del diskussion och eftertanke. Det är både bra och nödvändigt. Politiker och beslutsfattare vill att allt mer sjukvård ska utföras inom primärvården, samtidigt som nya arbetsuppgifter som till exempel ett ökat ansvar för folk­hälsoarbete samt allt mer […]

Dålig planering orsakar läkarbrist

»Antalet specialister i allmänmedicin ser ungefär ut på samma sätt som det gjorde under 1998«, skriver Ove Andersson.

Trög start för utökat vårdval

Landstingen har nu redovisat hur de använt regeringens stimulansbidrag för ett utvecklat vårdval under 2012. Resultatet är nedslående för den som vill se en snabb förbättring av vårdvalet inom den specialiserade vården. I landet i stort syns få tecken på uppnådda resultat, förutom inom enstaka områden som till exempel kataraktkirurgi, medicinsk fotvård och barntandvård. I […]

Flera bra förslag med ny läkarutbildning

Den 12 mars överlämnade Stefan Lindgren läkarutbildningsutredningens slutbetänkande »För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning«. Utredningen har vinnlagt sig om ett öppet arbetssätt och huvuddragen i förslaget var därför kända: en sexårig läkarutbildning med tydligare progression föreslås leda till legitimation, utan dagens krav på allmäntjänstgöring (AT). I dag har den absoluta majoriteten av EU-länderna, och […]

Kartläggning visar primärvårdens brist på specialister

Det krävs ett väsentligt ökat antal specialister i primärvården. Annars kommer inte primärvården att klara sitt nuvarande uppdrag. Den första linjens hälso- och sjukvård kommer inte heller att kunna öka sitt mycket väsentliga åtagande om en bättre läkarmedverkan i vården av de mest sjuka äldre. Även folkhälsoarbetet med hälsosamtal och det tidskrävande omhändertagandet av människor […]

Sverige kasserar läkemedel för miljardbelopp

För fem år sedan larmade överläkare Franz Rücker om det miljardslöseri som pågår när fullgoda mediciner bränns för att hållbarhetstider på ­två eller fem år gått ut. Franz Rücker före­slog att Sverige skulle bli världsledande på förlängd hållbarhet. Enligt svensk läkemedelsstandard ska varje läkemedel ha ett utgångsdatum; efter det datumet får läkemedlet inte användas. Hållbarhetstiden […]

Viktiga reportage om sjukvården i DN

Med stort intresse har jag läst de första två delarna av DN-journalisten Maciej Zarembas reportageserie om vad han kallar sjukvårdens stora systemskifte – från läkekonst till bokföring. Mycket av kritiken mot så kallad New public management som han skickligt gestaltar håller jag helt med honom om. Det rör bland annat hur olika ekonomiska incitament kan […]

Patienter och personal behöver fler vårdplatser

Neddragningar och så kal­lade effektiviseringar har urholkat den svenska sjukhusvården. I dag råder det en ihållande brist på resurser och bemannade vårdplatser på alla våra 60 akutsjukhus. Socialstyrelsen har visat att överbeläggningar på våra sjukhus utgör ett ständigt hot mot patienternas säkerhet. De anställda i sjukvården har, liksom andra personer på arbetsmarknaden, också en lagstadgad […]

Stort medialt genomslag för Läkarförbundet

»Vi måste synas mer i media!« Så ungefär låter det ofta bland medlemmar i organisationer som sysslar med opinionsbildning. Inget konstigt med det. Alla fokuserar på sina hjärtefrågor i en stenhård konkurrens om uppmärksamhet. Sedan några år registreras tidningsartiklar och radio- och tv-inslag där Läkarförbundets representanter – eller skrifter – citeras. Siffrorna visar att Läkarförbundet […]

Maktutredning föreslår samlad patientlag

Den 31 januari överlämnade Patientmaktsutredningen betänkandet »Patientlag« till regeringen. Här föreslås en reform för att stärka patientens ställning i vården, bland annat genom en samlad patientlagstiftning och genom ökad valfrihet. Makt är ett starkt ord. Utredningens namnval visar med all tydlighet viljan och ambitionen att ge större makt åt patienten. Patientlagens portalparagraf föreslås vara: »Lagen […]

Usel organisation – dyr läxa för sjukvården

År 2005 skrev tidningen Sjukhus­läkaren om det nya resandefolket. Om patienter och läkare som reste runt mellan olika nischade sjukhus och specialkliniker i jakt på att få och ge ortopedisk vård. Klyvningen av ortopedin inleddes i Östergötland. Där fick man fara till Motala för att få höfterna opererade, till Norrköping med axlarna och till Linköping […]

Nödvändigt med vinst och kontroll

Vinster placerade i skatteparadis har gjort att hela idén med en mångfald av olika vårdgivare ifrågasatts. Läkarförbundet förespråkar en nationellt finansierad och styrd sjukvård med landstingen som en av flera utförare. Vi är anhängare av idén om fritt vårdval i primärvården och i den öppna specialistvården. Vi vill också ha förbättrade villkor för småskaliga producenter […]

Läkarförbundet inleder förhandling

En ny förhandlingsomgång har inletts inom kommunal sektor mellan Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) samt Pacta, som är ett arbetsgivarförbund för företag med kommunala avtal. De nuvarande avtalen löper ut den 31 mars så målsättningen är att ha nya avtal på plats den 1 april i år. Det är först när den […]

Några visioner inför 2013

Det är trendigt och »positivt« att ha visioner. Med en nollvision signaleras en strävan mot det perfekta. Den som är full av visioner ter sig energisk och orädd. Allra bäst är att säga sig söka en gemensam vision. Det indikerar demokratiskt ledarskap och beslutsamhet. Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder vision syn, uppenbarelse eller framtidssyn. En […]

Hälsokonton bör skiljas från journalsystem

Digitala hälsotjänster kommer stort och är ett spännande område. Socialdepartementet har avsatt 40 miljoner för 2013, därefter 100 miljoner årligen för utveckling av hälsokonton. Enligt planerna ska tjänsterna lanseras redan 2014. Patientmaktsutredningens promemoria »Patientens tillgång till sin journal via nätet«, som överlämnades till regeringen i somras, omfattar de juridiska förutsättningarna för att patienten på ett […]

Råd till läkare i sociala medier

Användandet av sociala medier, såsom Facebook och Twitter, ökar ständigt. Behovet av reflektion och eftertanke kring på vilket sätt som kommunikationen sker i dessa kanaler har därmed blivit allt viktigare. För läkare som har en stark yrkesetik som innefattar tystnadsplikt är det här särskilt betydelsefullt. Läkares användning av sociala medier får inte skada patienters och […]

Läkares yrkesroll behöver värnas och uppdateras

En kollega uttryckte det drastiskt som att läkare går mot att bli patientens »personal shopper«. Att huvuduppgiften blir att lotsa och råda patienten genom sjukvårdsutbudet och att hänvisa till andra enheter när vi inte själva kan erbjuda en tjänst. Demografi, teknisk utveckling och individualisering av samhället är faktorer som läkarkåren redan måste kalkylera med inför […]

Skönhetsbranschen behöver regleras

Estetiska behandlingar utan medicinsk grund har blivit allt vanligare under senare år. Det handlar exempelvis om kirurgiska ingrepp, injektionsbehandlingar med »fillers« och hudbehandlingar med pulsat ljus (IPL). Ofta rör det sig om ingrepp som kan innebära risk för skador. Behandlingarna utförs av en brokig skara yrkesutövare, vilkas utbildning och kompetens ibland är oklar. Dagens reglering […]

Småskalig vård kan försvinna

Trots vallöftet om ökad mångfald av vårdgivare har regeringen tagit initiativ till en utredning i syfte att avveckla lagen om läkarvårdsersättning samt lagen om sjukgymnastersättning, populärt kallat nationella taxan. Den småskaliga, professionsstyrda privatvården med offentlig finansiering riskerar att försvinna. Därmed reduceras patienternas möjlighet till ett aktivt och fritt val av vårdgivare. Många patienter kan då […]