Stort medialt genomslag för Läkarförbundet

»Vi måste synas mer i media!« Så ungefär låter det ofta bland medlemmar i organisationer som sysslar med opinionsbildning. Inget konstigt med det. Alla fokuserar på sina hjärtefrågor i en stenhård konkurrens om uppmärksamhet. Sedan några år registreras tidningsartiklar och radio- och tv-inslag där Läkarförbundets representanter – eller skrifter – citeras. Siffrorna visar att Läkarförbundet […]

Maktutredning föreslår samlad patientlag

Den 31 januari överlämnade Patientmaktsutredningen betänkandet »Patientlag« till regeringen. Här föreslås en reform för att stärka patientens ställning i vården, bland annat genom en samlad patientlagstiftning och genom ökad valfrihet. Makt är ett starkt ord. Utredningens namnval visar med all tydlighet viljan och ambitionen att ge större makt åt patienten. Patientlagens portalparagraf föreslås vara: »Lagen […]

Usel organisation – dyr läxa för sjukvården

År 2005 skrev tidningen Sjukhus­läkaren om det nya resandefolket. Om patienter och läkare som reste runt mellan olika nischade sjukhus och specialkliniker i jakt på att få och ge ortopedisk vård. Klyvningen av ortopedin inleddes i Östergötland. Där fick man fara till Motala för att få höfterna opererade, till Norrköping med axlarna och till Linköping […]

Nödvändigt med vinst och kontroll

Vinster placerade i skatteparadis har gjort att hela idén med en mångfald av olika vårdgivare ifrågasatts. Läkarförbundet förespråkar en nationellt finansierad och styrd sjukvård med landstingen som en av flera utförare. Vi är anhängare av idén om fritt vårdval i primärvården och i den öppna specialistvården. Vi vill också ha förbättrade villkor för småskaliga producenter […]

Läkarförbundet inleder förhandling

En ny förhandlingsomgång har inletts inom kommunal sektor mellan Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) samt Pacta, som är ett arbetsgivarförbund för företag med kommunala avtal. De nuvarande avtalen löper ut den 31 mars så målsättningen är att ha nya avtal på plats den 1 april i år. Det är först när den […]

Några visioner inför 2013

Det är trendigt och »positivt« att ha visioner. Med en nollvision signaleras en strävan mot det perfekta. Den som är full av visioner ter sig energisk och orädd. Allra bäst är att säga sig söka en gemensam vision. Det indikerar demokratiskt ledarskap och beslutsamhet. Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder vision syn, uppenbarelse eller framtidssyn. En […]

Hälsokonton bör skiljas från journalsystem

Digitala hälsotjänster kommer stort och är ett spännande område. Socialdepartementet har avsatt 40 miljoner för 2013, därefter 100 miljoner årligen för utveckling av hälsokonton. Enligt planerna ska tjänsterna lanseras redan 2014. Patientmaktsutredningens promemoria »Patientens tillgång till sin journal via nätet«, som överlämnades till regeringen i somras, omfattar de juridiska förutsättningarna för att patienten på ett […]

Råd till läkare i sociala medier

Användandet av sociala medier, såsom Facebook och Twitter, ökar ständigt. Behovet av reflektion och eftertanke kring på vilket sätt som kommunikationen sker i dessa kanaler har därmed blivit allt viktigare. För läkare som har en stark yrkesetik som innefattar tystnadsplikt är det här särskilt betydelsefullt. Läkares användning av sociala medier får inte skada patienters och […]

Läkares yrkesroll behöver värnas och uppdateras

En kollega uttryckte det drastiskt som att läkare går mot att bli patientens »personal shopper«. Att huvuduppgiften blir att lotsa och råda patienten genom sjukvårdsutbudet och att hänvisa till andra enheter när vi inte själva kan erbjuda en tjänst. Demografi, teknisk utveckling och individualisering av samhället är faktorer som läkarkåren redan måste kalkylera med inför […]

Skönhetsbranschen behöver regleras

Estetiska behandlingar utan medicinsk grund har blivit allt vanligare under senare år. Det handlar exempelvis om kirurgiska ingrepp, injektionsbehandlingar med »fillers« och hudbehandlingar med pulsat ljus (IPL). Ofta rör det sig om ingrepp som kan innebära risk för skador. Behandlingarna utförs av en brokig skara yrkesutövare, vilkas utbildning och kompetens ibland är oklar. Dagens reglering […]

Småskalig vård kan försvinna

Trots vallöftet om ökad mångfald av vårdgivare har regeringen tagit initiativ till en utredning i syfte att avveckla lagen om läkarvårdsersättning samt lagen om sjukgymnastersättning, populärt kallat nationella taxan. Den småskaliga, professionsstyrda privatvården med offentlig finansiering riskerar att försvinna. Därmed reduceras patienternas möjlighet till ett aktivt och fritt val av vårdgivare. Många patienter kan då […]

Läkare måste påtala vikten av vaccinering

Vid de europeiska läkarförbundens (CPME) möte i våras presenterades oroande uppgifter om hur mässling sprider sig i Europa. Bara under 2010 rapporterade European Center for Disease Control 30 000 fall av mässling. Det är fem gånger så många som det årliga genomsnittet de senaste fem åren. Medan USA och Sydamerika klarar att vaccinera så gott som […]

Sikta framåt, satsa på utbildning!

För att hälso- och sjukvården ska klara framtidens utmaningar behövs välutbildad personal med förmåga att ständigt värdera sin kunskap, lära nytt och lära om. Det egna lärandet och undervisning av kollegor måste prioriteras i verksamheten. Pedagogisk kompetens och engagemang i undervisningen behöver uppvärderas och bli meriterande. Framtidens hälso- och sjukvård står, som många konstaterat, inför […]

Skjut inte på symbolerna!

Den 24 juni 1859 utkämpades ett brutalt fältslag i och omkring den norditalienska byn Solferino. Sammanlagt 300 000 soldater försökte under nio timmar döda varandra. Den österrikiska armén förlorade denna dag mer än 20 000 män, varav 3 000 döda. Den fransk-sardinska armen förlorade 18 000 män, varav 2 500 döda. Slagets resultat, mängder av döda, döende och lemlästade soldater, […]

Otrygg sjukförsäkring skapar oro

Sedan 2008 har sjukförsäkringen förändrats i sina grundvalar. Debatten som följt av förändringarna har gått het ur främst två aspekter. Dels frågan om vem som ska ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen, dels hur själva hanteringen av varje enskilt ärende fungerar. Den senare diskussionen har även handlat om huruvida läkare skriver tillräckligt bra intyg. De […]

Den nya läkarrollen utmanar god yrkesetik

Att kraven och synen på läkaren förändrats under de senaste åren är en tämligen banal iakttagelse. Intressantare är att fundera över om de nya förväntningarna varit så genomgripande att möjligheterna att utöva läkaryrket etiskt har försämrats? Håller det fria yrket på att bli alltför styrt och ofritt? Eller har det kanske redan skett, utan att […]

Uppdrag: Läkare!

Läkarens professionella ansvar har alltid varit stort och svårt att avgränsa. Kanske är det därför yrket är så omgärdat av regler, riktlinjer och byråkrati. Få yrken är så reglerade som läkaryrket. Av skäl som säkerhet, men också ekonomi och makt, finns det i samhället en ständig ambition att öka styrningen av läkarnas insatser i hälso- […]

Professionell utveckling – en hörnsten i Läkarförbundet

IPULS – Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige AB – ska nu avvecklas så snart det är möjligt. Socialstyrelsen kommer att ta över uppdraget att administrera SK-kurser. IPULS, som bildades 2002, ägs gemensamt av Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och landsting. Kärnverksamheten i IPULS är att administrera SK-kurser för ST-läkare samt […]

Alla tjänar på bastjänstgöring

Allmäntjänstgöringen (AT) infördes 1969 och är mycket uppskattad av både läkarprofessionen och arbetsgivare. Den fyller en angelägen funktion som introduktion till svensk hälso- och sjukvård och till arbetsmarknaden. AT har en ytterst viktig funktion för myndigheten då tjänstgöringen är legitimationsgrundande. I och med legitimationen går staten i god för yrkesutövaren och garanterar att läkaren håller […]

Döda kroppar på turné väcker många frågor

Under sommaren utdömdes ett villkorligt fängelsestraff till en i England bosatt svensk som underlåtit att ta hand om sin döda hustru. Hon hade legat kvar i parets exklusiva bostad flera veckor efter att hon avlidit. Mannen erkände brott mot griftefriden. I Sverige ansågs 1988 två läkare ha brutit mot griftefriden i samband med den så […]