Fortfarande många frågetecken kring Nationella läkemedelslistan

Fortfarande många frågetecken kring Nationella läkemedelslistan

Det finns många frågor men få svar: Hur gör vi med patienter som helt saknar IT-vana och som inte får fysiskt recept längre?

Akut behov av att se över akutsjukvården i Sverige

Akut behov av att se över akutsjukvården i Sverige

Vi kan inte planera personal- eller materialtillgång i akutsjukvården för en ljum försommardag, vi behöver förbereda för en mörk decembernatt med svåra förhållanden.

Vårda vården – upprop för vårdens arbetsmiljö

Vårda vården – upprop för vårdens arbetsmiljö

Bristerna i vårdens arbetsmiljö är så pass stora att regeringen snarast bör tillsätta en kriskommission med ett tydligt och avgränsat uppdrag att ta fram förslag på åtgärder.

Medicinskt ledningsansvarig läkare – reglera befattningen!

Medicinskt ledningsansvarig läkare – reglera befattningen!

För att underlätta för både chef och medicinskt ledningsansvarig läkare bör Socialstyrelsen få i uppdrag att reglera befattningen.

Regeringen vill se fler AT-tjänster – upp till bevis för regionerna

Regeringen vill se fler AT-tjänster – upp till bevis för regionerna

Vi kan konstatera att ansvaret för samordning och dimensionering av AT-tjänster inte längre kan ligga på regionerna. Bristen på AT-tjänster är ett nationellt problem, och ansvaret för frågan bör därför också ligga på nationell nivå.

Styrdokumenten måste grundas på etiska riktlinjer

Styrdokumenten måste grundas på etiska riktlinjer

Läkaren ska i sin gärning alltid ha patientens hälsa som främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta. Den regeln hjälper säkert mer på vårdgolvet än styrdokumentens ambitiösa och ibland svårbegripliga formuleringar.

Rimliga förutsättningar – även för chefer!

Rimliga förutsättningar – även för chefer!

Något som gläder mig är det oerhörda engagemang och intresse för chefs- och ledarskapsfrågor som finns bland förtroendevalda inom förbundet.

Ring in det nya året – och ring ut det gamla

Ring in det nya året – och ring ut det gamla

2022 har precis börjat och Läkarförbundet är i full fart med att förverkliga den politik och de beslut som klubbades på fullmäktigemötet i november 2021.

Dags att fira – och glädjas åt varje seger!

Dags att fira – och glädjas åt varje seger!

Vi samlar i dag över 56 000 medlemmar, och vi blir fler och fler för varje år. Vår styrka är att vi är ett enat förbund för alla läkare under hela karriären.

Vad menar vi egentligen med begreppet jämlik vård?

Vad menar vi egentligen med begreppet jämlik vård?

Utmaningen vården i Sverige står inför är att lyckas med konststycket att ha flera tankar i huvudet samtidigt. (3 kommentarer)

Svidande kritik från Coronakommission

Svidande kritik från Coronakommissionen

Det är väldigt tydligt att hälso- och sjukvårdens decentraliserade ansvarsfördelning fått negativa konsekvenser för vårdpersonal och patienter under pandemin.

Covid som arbetsskada – vilken ersättning kan man få?

… covid-19 har satt ljuset på att det inte är så enkelt att faktiskt få ersättning om man smittas på jobbet.

God och nära vård – men när?

God och nära vård – men när?

Det har inte blivit bättre för patienterna, primärvårdens andel av resurserna har inte ökat, och andelen specialister i allmänmedicin fortsätter att minska. (4 kommentarer)

Sluta att behandla SKR som en myndighet

Sluta att behandla  SKR som en myndighet

Det är dags att regeringen och dess myndigheter kliver ner från åskådarläktaren och börjar ta ett större ansvar för svensk hälso- och sjukvård. (3 kommentarer)

Ökad statlig styrning stärker krisberedskapen

Ökad statlig styrning stärker krisberedskapen

»Läkarförbundet påpekar också vikten av att staten tar ett helhetsgrepp via sina myndigheter och tillser att regioner och kommuner säkerställer den försörjning som krävs av läkemedel, sjukvårdsmateriel och kompetens i vardagen ...«

Regionerna har misslyckats – dags att staten tar över ansvaret

Regionerna har misslyckats –  dags att staten tar över ansvaret

Återigen tvingas vi konstatera att regionerna inte tar sitt lagstadgade ansvar på allvar.

Vi har alla ett ansvar att motverka diskriminering

Vi har alla ett ansvar att motverka diskriminering

Som facklig organisation ska vi vara blåslampan som bevakar och hela tiden ser till att arbetet löper på i enlighet med lagar och föreskrifter.

Ologiska myndighetsbeslut hämmar vårdens utveckling

Ologiska myndighetsbeslut hämmar vårdens utveckling

En ökad statlig styrning kommer att ställa krav på att våra myndigheter kan axla detta – både kompetensmässigt och kostnadseffektivt – och här ser vi att det finns behov av utveckling.

Grattis till nya läkarutbildningen, framtidens läkarstudenter!

Grattis till nya läkarutbildningen, framtidens läkarstudenter!

Genom att tidigt hålla i samtal med patienten själv, genom att klämma och känna, se, höra och framförallt tänka självständigt utvecklas en mycket snabbare och bättre i sin läkarroll, än att bara sitta med och lyssna. Den nya utbildningen bygger på just detta. (1 kommentar)

Nytt digitaliseringsråd ska stärka den digitala utvecklingen i vården

Nytt digitaliseringsråd ska stärka den digitala utvecklingen i vården

»Framtagandet av nya digitala system och lösningar måste utgå ifrån personalens och sjukvårdens behov. System som inte är användarvänliga och effektiva blir snarare ett hinder än ett stöd.«