Beskattning helt utan lagligt stöd

»De svenska lagstiftarna har tidigare slagit fast att alla led i vård och omsorg ska vara momsbefriade. Om Skatteverkets tolkning fastställs i rättspraxis anser vi att lagstiftningen måste ändras.«

Lagstiftningen för abort håller fortfarande

»Livsduglighet framstår alltjämt som en rimlig utgångspunkt för abortgränsen, även om begreppet måste tolkas i ljuset av den medicinska utvecklingen.«

Patientinflytande förutsätter valmöjligheter

»En väg är att uppmuntra sjukhusläkare till tjänstgöring på båda ställen, men det kräver goda incitament och att regler för bisysslor, konkurrensklausuler och negativa pensionseffekter ses över.«

Tid och resurser krävs för intygsskrivandet

»Det är viktigt att värna både patientens rätt till korrekta intyg – och en skälig arbetsmiljö för läkaren.«

Rutinerna brister inom behandlingsbegränsningar

»När det inte finns någon bot bör lindring av obehag, ångest och smärta vara målet – och det ska kommuniceras med patient och närstående på ett klokt sätt.«

Oacceptabelt att AT-läkare jobbar ensamma på akuten

»Regionerna behöver säkerställa att läkare utan legitimation inte arbetar självständigt vid akutmottagningarna.« (8 kommentar)

Vi har ett ansvar att motverka opioidberoende

»Vi som läkare bör göra allt vi kan för att läkemedel vi förskriver inte säljs vidare.« (2 kommentar)

Det är bråttom med reformer!

»Deras förhållningssätt sticker i ögonen när läkarna samtidigt dag­ligen måste hantera överfulla väntrum och  vårdavdel­ningar.« (1 kommentar)

Framtidens läkare ställer krav på arbetsgivaren

»Det duger inte längre för arbetsgivare att reducera oss läkare till ett anställningsnummer eller ett namn för att få schemat att gå ihop.«

Vem vill ha utdaterad medicin?

»Jag är förvånad över att politiken ännu inte tagit sitt ansvar gentemot befolkningen. Nu måste läkarnas fortbildning skyndsamt regleras …« (1 kommentar)

Införandet av bastjänstgöring en stor framgång

»Vi skulle förlora AT utan att få någon ny motsvarighet på plats.«

Ett steg framåt, och snart en primärvårdsreform?

»Den nya stats­budgeten för 2019 aviserar att en primärvårdsreform blir verklighet.«

Grattis till landets försäkringsdistributörer

»Det känns magstarkt … att föreslå en reglerad fortbildning för en yrkesgrupp men konsekvent vägra göra det för en annan.«

Vi IT-rondar för bättre IT-verktyg

»… professionen måste vara del­aktig för att få system som hjälper i stället för stjälper.«

»Fake news« hör inte hemma i vården

»Vid jämförelser av hälso- och sjukvårdssystem … krävs gedigen kunskap om hälso- och sjukvården.«

Dags för ett offensivt arbetsmiljöarbete

»Alla medlemmar och våra skyddsombud måste flytta fram positionerna ytterligare gentemot arbetsgivaren.«

Lyssna på professionen i stället för på konsulterna

»Det är viktigt att konsulter bara används när det inte finns intern kompetens.« (2 kommentar)

Lösningar på psykiska ohälsa kan inte vänta

»Var tredje läkare har funderat över att ta sitt liv, var fjärde har dessutom planerat hur.« (5 kommentar)

Fredspriset uppmärksammar sexualiserat våld

»… finns flera rapporter som visar att respekten för läkares roll i väpnade konflikter kontinuerligt hotas.«

Marknadsföring av läkar­verksamhet ska vara värdig

»Läkaren ska av­hålla sig från påträngande marknadsföring.«