Upp till bevis om e-hälsan!

E-hälsa måste kopplas till behoven, och resurser behöver investeras nationellt för att täcka puckelkostnader vid införandet av nya system och hjälpmedel.

Med försämrad studiemiljö följer sjunkande studieresultat

En trevlig och trivsam arbetskultur som inte är pressad ger en hållbar tillvaro som också föder välmående för såväl ledning, medarbetare och studenter. (1 kommentar)

Alla behövs i förhandlingsarbetet

Er lokala påverkan har en avgörande betydelse i avtalsförhandlingarna, och jag hoppas på draghjälp i avtalsrörelsen som vi är inne i.

Spännande ST-satsningar ökar arbetsgivares attraktivitet

Kontaktytan mellan medicin och innovativ teknik blir större och större och det finns goda skäl att öka läkares engagemang och kompetens på området.

Innovation kräver frihet, resurser och en mångfald av kompetenser

Ekosystemet av sjukvård, forskning, näringsliv, politik och myndigheter måste utvecklas.

Teknikutvecklingen vidgar arbetsmarknaden för läkare

Enstaka pionjärer har som vanligt gått före och visat att medicinare besitter användbar kompetens för flera branscher. (1 kommentar)

Högtryck är att vänta i sommarsjukvården

För att vi ska kunna upprätthålla hög kompetens måste vi börja utbilda nästa generation specialistläkare.

Internationella samarbeten stärker möjligheten till reglerad fortbildning

Vi har inte tid att vänta, och vårt arbete med frågan om en reglerad fortbildning kommer att öka i intensitet.

Listning är en förutsättning för utbyggd primärvård

Men exemplen visar hur antalet allmänläkare kan öka kraftigt när en reform väl har beslutats och införts.

Vi kan inte behandla bort tävlingsarrangörers huvudbry

Indikationen ”för att åstadkomma bättre tävlingsvillkor för övriga i startfältet” finns inte.

Seniora läkare kan och vill fortsätta att arbeta

Det är hög tid att förändra synen på den åldersgränsen och förstå att många av oss seniorer både orkar och vill arbeta mer.

Insatser behövs för fler svenska läkare till internationella uppdrag

Att bygga internationellt arbete på ideella insatser utan rimliga sociala skyddsnät eller arbetsvillkor är orimligt.  (1 kommentar)

Sommartraditionerna i vården måste brytas

Ska vi få ordning på sommar­stressen i vården krävs ett helhetstänk året om.

“Best practice” ska alltid gälla våra minsta patienter

Våra yngsta patienter löper störst risk att drabbas om ett läkemedel bereds fel … då doserna och därmed också marginalerna är så små.

Bättre villkor krävs för våra forskande läkare

Vi vet från tidigare undersökningar att läkare är den enda yrkesgrupp som förlorar i livslön på att doktorera.

Utmaningar går att lösa även på tungt belastad vårdcentral

En lagom stor lista ger möjlighet till god kontinuitet och en kostnadseffektiv sjukvård.

Beskattning helt utan lagligt stöd

»De svenska lagstiftarna har tidigare slagit fast att alla led i vård och omsorg ska vara momsbefriade. Om Skatteverkets tolkning fastställs i rättspraxis anser vi att lagstiftningen måste ändras.«

Lagstiftningen för abort håller fortfarande

»Livsduglighet framstår alltjämt som en rimlig utgångspunkt för abortgränsen, även om begreppet måste tolkas i ljuset av den medicinska utvecklingen.«

Patientinflytande förutsätter valmöjligheter

»En väg är att uppmuntra sjukhusläkare till tjänstgöring på båda ställen, men det kräver goda incitament och att regler för bisysslor, konkurrensklausuler och negativa pensionseffekter ses över.«

Tid och resurser krävs för intygsskrivandet

»Det är viktigt att värna både patientens rätt till korrekta intyg – och en skälig arbetsmiljö för läkaren.«