Denna webbplats vänder sig till läkare

Ägarpolicy

Läkartidningen Förlag AB är ett av Sveriges läkarförbund helägt dotterbolag. Bolaget ger ut Läkartidningen som är en huvudprodukt i verksamheten. Till bolagets produkter hör även viss bokutgivning inom det medicinska området samt seminarie- och symposieverksamhet i anslutning till övrig verksamhet i bolaget. Läkartidningen har en egen webb samt utvecklar en webb för platsannonsering.

Läkarförbundets centralstyrelse har antagit följande ägarpolicy för bolagets produkter och samlade verksamhet.

SVERIGES LÄKARFÖRBUNDS ÄGARPOLICY FÖR LÄKARTIDNINGEN FÖRLAG AB

Läkartidningen – organ för Sveriges läkarförbund – skall fortsatt vara en medicinskt vetenskaplig och läkarfacklig tidskrift med tonvikt på medicinskt innehåll av internationell vetenskaplig standard.
Läkartidningens huvudsakliga målgrupp skall vara läkare och medicine studerande och spegla de frågor som ligger inom målgruppens förväntade intresseområden. 
Läkartidningen skall vara en kunskapskälla, bidra till kompetensutveckling för läkarkåren och vara Sveriges ledande tidskrift för publicering av referentgranskade medicinska artiklar.
Läkartidningen skall skapa opinion och förmedla nyheter i hälso- och sjukvårdspolitiska frågor och frågor som rör läkarrollen ur medicinskt, etiskt, fackligt och samhälleligt perspektiv. Läkartidningen skall bevaka förbundspoliskt intressanta områden.
Läkartidningen skall erbjuda ett forum för debatt och meningsutbyte inom läkarkåren samt i övrigt ha aktiv och god kontakt med läsekretsen.

Läkartidningens webb samt webb för platsannonsering skall samordnas med och stödja Läkartidningen som pappersutgåva.
Läkartidningen med webbplatser skall ha publicistisk självständighet. 
Läkartidningen skall ge utrymme för Sveriges läkarförbunds ledare. I Läkartidningen skall vidare ges utrymme för av förbundet producerade förbundssidor med information i sakfrågor. På lämpligt sätt skall förbundspolitisk inriktning i aktuella frågor speglas.

Seminarie- och symposieverksamhet samt även bokutgivning sker huvudsakligen inom fältet för medicinsk fortbildning. I den mån seminarie- och symposieverksamheten berör förbundspolitiska områden bör aktiviteterna genomföras i samverkan med förbundet. 
Läkartidningen Förlag AB skall drivas affärsmässigt, följa utvecklingen inom medieområdet över tid samt ge avkastning till ägaren.

Fastställd av Centralstyrelsen den 1-3 februari 2012