Läkares arbetsgivare måste svara för minst hälften av kostnaden för resa, kost, logi och konferensavgifter då läkare genomgår fortbildning. Det framgår av den överenskommelse mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen som gäller från 1 januari 2005. Överenskommelsen har väckt farhågor om att läkares fortbildningsmöjligheter nu riskerar att begränsas påtagligt. Det har dock inte tidigare funnits några siffror på hur stor industrins andel är av kostnaderna för läkares fortbildning.
Nu visar resultatet av en fortbildningsenkät att arbetsgivarna redan idag står för en betydligt högre andel än hälften av kostnaderna, hela 67 procent. Läkemedelsindustrins och den medicinsk- tekniska industrins andel är bara 18 procent. Svarsfrekvensen i undersökningen är dessutom hög, 80 procent, på den enkät som vände sig till omkring 1000 läkare anslutna till Sjukhusläkarföreningen, Distriktsläkarföreningen och Läkarförbundets chefsförening.
Turid Stenhaugen på Läkarförbundets utredningsavdelning har sammanställt enkätsvaren. Hon menar att den bild undersökningen ger är tillförlitlig, så till vida att den innefattar anställda på såväl universitetssjukhus som regionsjukhus och mindre arbetsplatser.
Utöver arbetsgivarnas 67 procent och industrins 18 procent utgjordes finansieringen för läkares externa medicinska utbildning under den studerade perioden, november 2003 till oktober 2004, av läkarens egna pengar (7 procent) eller av forskningsmedel och fonder (8 procent). 89 procent hade tjänstledigt med lön för studierna.

Få dagar avsätts till fortbildning
Utbildningsdagarna är dock ganska få, enligt enkätsvaren. Den specialitet som hade flest fortbildningsdagar var ortopedi, med 12,2 dagar per år. Kirurgi, barnmedicin, infektion och radiologi låg också högst med över 10 dagar per år. Allmänmedicinarna hade det sämst ställt enligt svaren, med 6,3 dagar per år. I genomsnitt deltog de läkare som svarade på enkäten i extern fortbildning 8 dagar per år. I huvudsak rörde det sig om kurser, konferenser, kongresser och »övriga utbildningsaktiviteter«.
Ifråga om extern fortbildning utbildade sig män oftast, 9,1 dagar per år. Motsvarande siffra för kvinnor var 7,6 dagar. Av de totalt 961 läkare som svarade på enkäten var 38 procent kvinnor.
Undersökningen innehöll även frågor om utvecklingssamtal samt om planerade utbildningar och hur chefen såg på dessa. 64 procent hade haft utvecklingssamtal under den aktuella perioden, och tre av fyra läkare uppmuntrades ofta eller i viss mån av sin chef att fortbilda sig. Men endast 26 procent hade en utbildningsplan för det närmaste året, som även chefen hade ställt sig positiv till, visar enkätsvaren.